Wybierz bibliotekę


Podane konto zostało zidentyfikowane w następujących bibliotekach. Proszę wybrać jedną z nich, by rozpocząć korzystanie z katalogu. Biblioteki można potem zmieniać korzystając z ikony na górnej belce.

 
 
GŁÓWNA BIBLIOTEKA LEKARSKA IM. ST. KONOPKI W WARSZAWIE
 
 
 
 
 
OPISWWW
MARCWWW
Szeroki WWW
Leczenie farmakologiczne.

TERMIN ODRZUCONY: Farmakoterapia.
LDR 00299nzIIa2200121o||4500
001 0221800005637
003 Wa 281
005 20100705104443.4
008 071013|a|adcnnbabn|||||||||||a|aaa||||#d
040 %a Wa 281 %c Wa 281 %e PNN
150 %a Leczenie farmakologiczne.
450 %a Farmakoterapia.
999 %a |||||||||||||||||y|
Leczenie farmakologiczne.
termin odrzucony: Farmakoterapia.
Leczenie farmakologiczne.
Rekordy powiązane
1.24-godzinny profil ciśnienia tętniczego krwi u chorych ze świeżym zawałem mięśnia sercowego leczonych inhibitorami enzymu konwertującego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Wojciech Sobiczewski ; I Klinika Chorób Serca Akademii Medycznej w Gdańsku ; promotor prof. dr hab. med. Andrzej Rynkiewicz. - Gdańsk : [s.n.], 2002.
2.ACTH terapia a względność czasu trwania ciąży : rozprawa doktorska / Dariusz Gołąbek ; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Wydział Lekarski. Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa ; promotor prof. zw. dr hab. med. Marek Klimek. - Kraków 2002, 2002.
3.Aktualna ocena działania antybiotyków [beta]-laktamowych na drobnoustroje występujące w przewlekłym zapaleniu zatok : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk farmaceutycznych / Wojciech Namysłowski ; Wydział Farmaceutyczny. Śląska Akademia Medyczna ; promotor dr hab. n. farm. Ewa Buszman prof. nadzw. ŚAM. - Sosnowiec 2001, 2001.
4.Aktywacja układów kontaktu i dopełniacza oraz generacja trombiny w ostrym zawale serca leczonym streptokinazą : praca na stopień doktora nauk medycznych / Zofia Skałuba-Filipow ; II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ; promotor Doc. dr hab. Tomasz Brzostek. - Kraków 2000, 2000.
5.Aktywność antytrombiny III, plazminogenu i stężenie fibrynogenu w trakcie stosowania Erwinii L-Asparaginazy u dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną i nieziarniczego chłoniaka złośliwego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Andrzej Kałmuk ; [Śląska Akademia Medyczna] ; promotor prof. Śl.A.M. dr hab. n. med. Danuta Sońta-Jakimczyk. - Zabrze 1998, 1998.
6.Aktywny udział pacjentów w leczeniu farmakologicznym / Joanna Meder. - Warszawa : Fundacja IPN [Instytutu Psychiatrii i Neurologii], 1995.
7.Analiza czynników warunkujących skuteczność leczenia hormonalnego chorych na zaawansowanego raka sutka : rozprawa na stopień doktora medycyny / Krystyna Maszkowska-Kopij ; Oddział Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu ; Klinika Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku ; promotor prof. dr hab. med. Jacek Jassem. - Elbląg 1998, 1998.
8.Analiza efektywności i kardiotoksyczności schematów zawierających trastuzumab u pacjentek z przerzutowym rakiem piersi leczonych w latach 2002-2010 w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli / Anna Czerepińska ; Uniwersytet Medyczny w Lublinie ; promotor dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska. - Lublin : [s.n.], 2011.
9.Analiza ekspresji receptora estrogenowego i białek estrogenozależnych, receptora progesteronowego i białka pS2 w komórkach raka przewodowego sutka : praca doktorska / Paweł Surowiak ; Katedra i Zakład Histologii i Embriologii. Akademia Medyczna we Wrocławiu ; promotor prof. dr hab. Maciej Zabel. - Wrocław : [s.n.], 2003.
10.Analiza funkcjonowania ogólnego w schizofrenii wśród pacjentów ambulatoryjnych leczonych atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi : czynniki psychologiczne, demograficzne, związane z przebiegiem choroby oraz stosowaniem się do zaleceń lekarskich / Rafał Radzio ; Warszawski Uniwersytet Medyczny. II Klinika Psychiatryczna ; promotor prof. dr hab. n. med. Andrzej Kokoszka. - Warszawa : [s.n.], 2010.
11.Analiza kosztów farmakoterapii szpitalnej wybranych jednostek chorobowych : rozprawa doktorska / Anna Kijewska ; Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. Wydział Farmaceutyczny. Zakład Zarządzania i Ekonomiki Farmaceutycznej ; promotor prof. nadzw. dr hab. Sylwia Fidecka. - Lublin : [s.n.], 2004.
12.Analiza leczenia chorych na astmę oskrzelową ciężką i średnią w latach 1984-1994 : praca naukowa na stopień doktora nauk medycznych / Irena Węgrzyn-Szkutnik ; Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy AM w Lublinie ; promotor Prof. dr hab. n. med. Biruta Fąfrowicz. - Lublin 1996, 1996.
13.Analiza przyczyn migotania przedsionków u pacjentów we wczesnym okresie po operacjach pomostowania tętnic wieńcowych / Dorota Skirzyńska ; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski, Klinika Chirurgii Serca i Naczyń ; promotor dr hab. med. Jerzy Sadowski. - Kraków : [s.n.], 2001.
14.Analiza racjonalności chemioterapii zakażeń bakteryjnych w wybranych oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Henryk Świerzy ; [Śląska Akademia Medyczna w Katowicach] ; promotor prof. zw. dr hab. n. med. Zbigniew Stanisław Herman. - Katowice 1994, 1994.
15.Analiza reakcji polekowych zgłoszonych do ośrodka monitorowania niepożądanych działań leków w latach 1972-1995 : praca doktorska / Agata Maciejczyk ; Centrum Farmakoepidemiologii Instytutu Leków w Warszawie ; promotor prof. dr habil. n. med. Andrzej Czarnecki. - Warszawa 1996, 1996.
16.Analiza skuteczności i farmakoekonomika terapii sekwencyjnej w zapaleniach dolnych dróg oddechowych u dzieci : (praca na stopień doktora nauk medycznych) / Katarzyna Kuczma-Urbanek ; Akademia Medyczna im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. [Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Oddział Dziecięcy PSZOZ w Inowrocławiu] ; promotor prof. dr hab. n.med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Bydgoszcz 2004, 2004.
17.Analiza skuteczności leczenia hipotensyjnego w zależności od czynników ryzyka i chorób współistniejących : rozprawa doktorska / Piotr Paprzycki ; Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Klinika Chorób Wewnętrznych i Zawodowych ; promotor Prof. dr hab. med. Wojciech Sodolski. - Lublin 2001, 2001.
18.Analiza wpływu farmakoterapii ciężarnej na występowanie niedomykalności zastawki trójdzielnej u płodu, ze szczególnym uwzględnieniem terapii tokolitycznej w porodzie przedwczesnym : praca na stopień doktora nauk medycznych / Aneta Krasoń ; Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi ; promotor prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska. - Łódź 2002, 2002.
19.Analiza wybranych objawów niepożądanych w przebiegu leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi : praca na stopień doktora nauk medycznych / Danuta Kurylak ; Akademia Medyczna w Bydgoszczy. Katedra i Klinika Chorób Dzieci ; promotor prof. zw. dr hab. med. Anna Balcar-Boroń. - Bydgoszcz 1995, 1995.
20.Antybiotykoterapia w gabinecie lekarza rodzinnego : wskazania, struktura stosowanych leków przeciwbakteryjnych, wskaźniki jakości / Zbigniew Gugnowski ; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu. Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego ; promotor dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz. - Białystok : [s.n.], 2013.
21.Apteka plus pacjent : farmaceuta jako profesjonalny doradca. [T. 1] / [red. prowadzący Jerzy Brandys]. - Warszawa : Dr. Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2005.
22.Aspiryna a generacja trombiny u osób zdrowych i chorych z miażdżycą uogólnioną : praca na stopień doktora nauk medycznych / Robert Undas ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Lekarski ; II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ; promotor prof. dr hab. Jacek Musiał. - Kraków 1999, 1999.
23.Badania doświadczalne i kliniczne nad antyoksydacyjnymi właściwościami N-acetylocysteiny i Nacystelynu : rozprawa na stopień doktora nauk biologicznych / Małgorzata Jaworska ; Laboratorium BAL Kliniki Pneumonologii i Alergologii Szpitala Klinicznego Bergmannsheil w Bochum, Klinika Pneumonologii i Alergologii IMW w Łodzi ; promotor prof. dr hab. med. Dariusz Nowak. - Łódź 1996, 1996.
24.Badania doświadczalne nad ototoksycznością leków z wykorzystaniem metody detekcji fazoczułej potencjałów mikrofonicznych ślimaka / Wojciech Dziewiszek ; Katedra i Zakład Farmakologii Akademii Medycznej we Wrocławiu ; promotor dr hab. med. Adam Szeląg. - Wrocław : [s.n.], 2000.
25.Badania doświadczalne wpływu pentoksyfiliny na kardiomiopatię antracyklinową : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Robert Malinowski ; Zakład Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku ; promotor dr hab. Lech Zimnoch. - Białystok 1998, 1998.
26.Badania doświadczalne wpływu pentoksyfiliny na komórkę wątrobową przy jednoczesnym podaniu cyklofosfamidu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Jarosław A. Rogowski ; Zakład Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku ; promotor dr hab. Lech Zimnoch. - Białystok 1996, 1996.
27.Badania immunofenotypu limfocytów krwi obwodowej u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C leczonych interferonem-alfa : praca na stopień doktora nauk medycznych / Cezary Tomasz Łozowski ; Akademia Medyczna w Lublinie Katedra i Klinika Gastroenterologii ; promotor Dr hab. n. med. Piotr Radwan. - Lublin 1998, 1998.
28.Badania mechanizmu działania leków inotropowych na modelu izolowanego mięśnia sercowego świnki morskiej / Ivan Kocić ; Katedra i Zakład Farmakologii Akademii Medycznej w Gdańsku ; promotor prof. dr med. hab. K. Z. Korolkiewicz. - Gdańsk : [s.n.], 1994.
29.Badania nad doświadczalnym zwłóknieniem płuc : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny / Jan D. Dąbrowski ; [Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii, Klinika Pneumonologii i Alergologii Instytutu Chorób Wewnętrznych AM [Akademii Medycznej] w Łodzi ; promotor prof. dr hab. n. med. Dariusz Nowak]. - Łódź 1998, 1998.
30.Badania nad działaniem Misoprostolu (syntetycznego analogu Prostagladyny E1) u chorych na astmę oskrzelową z i bez nadwrażliwości na aspirynę : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Wojciech Wasiak ; II Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie ; promotor dr hab. med. Mirosław Szmidt. - Łódź 1997, 1997.
31.Badania nad ekspresją glikoproteiny-P u chorych z ostrą białaczką szpikową : praca doktorska / Maciej Machaczka ; Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Katedra i Klinika Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ; promotor Prof. dr hab. Aleksander B. Skotnicki. - Kraków 2000, 2000.
32.Badania nad gojeniem wrzodu dwunastnicy i częstością jego nawrotów u chorych po przeprowadzonej eradykacji Helicobacter pylori lekami przeciwbakteryjnymi : praca na stopień doktora nauk medycznych / Janina Zahradnik-Bilska ; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski, Katedra Gastroenterologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ; promotor Dr hab. med. Tomasz Mach. - Kraków 2000, 2000.
33.Badania nad optymalizacją stosowania glikokortykosterydów w leczeniu doświadczalnego zapalenia otrzewnej : praca na stopień doktora nauk medycznych / Marcin Sarzała ; Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej A.M. w Łodzi ; promotor dr hab. med. Bogdan Modzelewski. - Łódź 2000, 2000.
34.Badania nad potencjalizacją leków przeciwdepresyjnych w depresji lekoopornej za pomocą nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 / Kamila Krawczyk ; Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor prof. dr hab. Janusz Rybakowski. - Poznań : [s.n.], 2011.
35.Badania nad rolą mechanizmów serotoninergicznych i adrenergicznych w działaniu leków przeciwdrgawkowych : praca doktorska / Elżbieta Nowakowska ; Zakład Farmakologii i Farmakodynamiki I.B.F. A.M. w Poznaniu ; promotor prof. dr hab. med. Alfons Chodera. - Poznań 1978, 1978.
36.Badania nad rolą śródbłonka naczyniowego przegród międzypęcherzykowych w doświadczalnym uszkodzeniu tkanki płucnej : [praca doktorska] / Andrzej Jakubowski ; Zakład Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku ; promotor prof. dr hab. n. med. Bogusław Musiatowicz. - Białystok [1997], 1997.
37.Badania nad transferem łożyskowym enalaprilatu oraz jego wpływem na metabolizm łożyska ludzkiego i opory naczyniowe in vitro : rozprawa doktorska / Marek Sikorski ; I Klinika Ginekologii Operacyjnej Akademii Medycznej w Lublinie ; promotor prof. dr hab. Henryk Źrubek. - Lublin 1994, 1994.
38.Badania nad udziałem monocytów w patogenezie miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych : praca doktorska / Dariusz Żabicki ; Klinika Hematologii Akademii Medycznej w Białymstoku ; promotor dr hab. med. Jan Giedrojć. - Białystok 1997, 1997.
39.Badania nad udziałem neuropeptydu Y w etiopatogenezie pierwotnego nadciśnienia tętniczego : rozprawa doktorska / Dorota Zyśko ; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ; promotor Prof. dr hab. Bogumił Halawa. - Wrocław 2000, 2000.
40.Badania nad udziałem płytek krwi w przeciwzakrzepowym działaniu wybranych leków hamujących układ renina - angiotensyna : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Tomasz Matys ; Zakład Farmakodynamiki Akademii Medycznej w Białymstoku ; promotor Prof. dr hab. Włodzimierz Buczko. - Białystok 2001, 2001.
41.Badania nad wpływem aspisolu na wielkość ciśnienia perfuzji, zużycie glukozy i produkcję kwasu mlekowego w łożysku ludzkim w krążeniu pozaustrojowym : praca na stopień doktora nauk medycznych / Iwan Gołubka ; Klinika Położnictwa i Perinatologii Akademii Medycznej w Lublinie ; promotor dr hab. n. med. Jan Oleszczuk prof. nadzw. AM. - Lublin 1996, 1996.
42.Badania nad wpływem leków hipotensyjnych na jakość życia u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Maciej Gralec ; Wojewodzki Oddział Kardiologii WSZ w Wałbrzychu oraz Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii IMW Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie ; promotor płk prof. dr hab. n. med. Marian Cholewa. - Warszawa 1995, 1995.
43.Badania nad wpływem podawania etretinatu /Tigason/ na budowę morfologiczną i ultrastrukturalną oraz na regenerację naskórka szczura białego / Beata Budzyńska ; Akademia Medyczna Zakład Histologii i Embriologii ; promotor prof. dr hab. Irena Królikowska-Prasał. - Lublin : [s.n.], 1998.
44.Badania nad wykorzystaniem działania fototoksycznego 8-metoksypsoralenu (8-MOP) w leczeniu łuszczycy : [praca doktorska] / Jerzy Kowalski ; Klinika Dermatologiczna w Warszawie ; promotor prof. dr Stefania Jabłońska. - Warszawa, 1977.
45.Badania stabilności steroidów stosowanych w terapii inhalacyjnej : [praca doktorska] / Aleksandra Szczawińska-Popłonyk ; Klinika Pneumonologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Poznaniu ; promotor prof. dr hab. med. Jerzy Alkiewicz. - Poznań 1997, 1997.
46.Badania ultradźwiękowe i pomiar gęstości mineralnej kości oraz wybrane wskaźniki laboratoryjne w grupie osób przewlekle stosujących acenocumarol : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Justyna Żurek ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Wydział Lekarski w Zabrzu. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu. Zakład Chorób Metabolicznych Kości ; promotor prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz. - Zabrze 2004, 2004.
47.Badania wpływu amifostyny na równowagę oksydacyjno-antyoksydacyjną i obraz morfologiczny płuc w przebiegu ich doświadczalnego uszkodzenia wywołanego cyklofosfamidem : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Tomasz Zawadzki ; Zakład Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku ; promotor prof. dr hab. med. Stanisław Sulkowski. - Białystok 2001, 2001.
48.Badanie działania przeciwnowotworowego inhibitora chymotrypsynopodobnej aktywności proteasomu na mysich komórkach nowotworowych : praca doktorska / Tomasz Stokłosa ; Zakład Immunologii Centrum Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor Prof. dr hab. med. Marek Jakóbisiak. - Warszawa 2000, 2000.
49.Badanie efektywności przeciwnowotworowej wybranych preparatów antyangiogennych na modelu przeszczepialnych nowotworów u myszy : praca doktorska / Anna Dąbrowska-Iwanicka ; Zakład Immunologii Centrum Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor Prof. dr hab. med. Marek Jakóbisiak. - Warszawa 2001, 2001.
50.Badanie morfologiczne oraz analiza immunohistochemiczna ekspresji białek P53 i BCL-2 w rakach płaskonabłonkowych przełyku przed i po terapii CIS-Platyną i 5-Fluorouracylem : rozprawa doktorska / Justyna Szumiło ; Akademia Medyczna w Lublinie Katedra i Zakład Patomorfologii ; promotor prof. zw. dr hab. Daniel Chibowski. - Lublin : [s.n.], 1998.
51.Badanie nad występowaniem objawów niepożądanych w przebiegu chemioterapii chorych na raka płuca : praca na stopień doktora nauk medycznych / Krzysztof Opozda ; Katedra i Klinika Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy Akademii Medycznej w Bydgoszczy ; promotor Profesor AM dr hab. med. Anna Słowik-Gabryelska. - Bydgoszcz 1999, 1999.
52.Badanie oporności wielolekowej u dzieci chorych na ostre białaczki : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Małgorzata Raś ; Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu ; promotor prof. dr hab. Alicja Chybicka. - Wrocław 2003, 2003.
53.Badanie poziomu karnityny w surowicy krwi pacjentów z padaczką, leczonych pochodnymi kwasu walproinowego : [praca doktorska] / Anna Gniatkowska-Nowakowska ; Wojewódzka Specjalistyczna Poradnia Neurologii Dziecięcej w Kielcach przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach ; promotor Prof. dr hab. med. Z[bigniew] Stelmasiak. - Kielce 1999, 1999.
54.Badanie rozkładu wielkości cząsteczek aerozoli uzyskanych z roztworów wybranych antybiotyków generowanych metodą ultradźwiękową i pneumatyczną : [praca doktorska] / Paulina Sobkowiak ; Klinika Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor Prof. dr hab. med. Jerzy Alkiewicz. - Poznań 2001, 2001.
55.Badanie wpływu leczenia chloropromazyną na szybkość oksydacji sparteinowo-debrizochinowej u chorych z rozpoznaniem schizofrenii / Jan Aleksander Beszłej ; Klinika i Katedra Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu ; promotor dr hab. med. Andrzej Kiejna. - Wrocław : [s.n.], 1997.
56.Badanie wpływu leków przeciwpadaczkowych na działanie leków przeciwdepresyjnych : praca doktorska / Grzegorz Szymczyk ; Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii AM w Lublinie ; promotor Prof. zw. dr hab. med. Iwona Żebrowska-Łupina. - Lublin 1999, 1999.
57.Badanie wpływu profilaktycznego stosowania antybiotyków w operacjach ginekologicznych u pacjentek o zwiększonym ryzyku infekcji : praca doktorska / Marek Kuryłło ; [Akademia Medyczna we Wrocławiu] ; promotor Prof. dr hab. n. med. Marian Goluda. - Wrocław 2001, 2001.
58.Badanie wpływu wybranych blokerów kanałów wapniowych na wartość potencjału błonowego i stężenie jonów wapnia w płytce krwi : (praca doktorska) / Lidia Michalec ; Zakład Biofizyki Instytutu Fizjologii i Biochemii Akademii Medycznej w Łodzi ; promotor dr hab. Bogdan Walkowiak. - Łódź 1998, 1998.
59.Badanie wrażliwości na cytostatyki blastów ostrej białaczki przy pomocy metody izotopowej : [praca doktorska] / Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus ; Klinika Hematologiczna Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej we Wrocławiu ; promotor prof. dr hab. Sabina Kotlarek-Haus. - Wrocław 1979, 1979.
60.Badanie wydolności układu serotoninowego i pozytywnego reagowania na fluoksetynę u osob uzależnionych od alkoholu : praca doktorska / Krzysztof Minkowski ; IV Klinika Psychiatryczna Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ; promotor prof. Andrzej Piotrowski. - [Warszawa 1999], 1999.
61.Badanie zależności między genotypem CYP2D6 a występowaniem objawów niepożądanych w trakcie leczenia przeciwdepresyjnego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Magdalena Grzesiak ; Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu ; promotor prof. dr hab. med. Andrzej Kiejna. - Wrocław [2000?], 2000.
62.Benefit-risk balance for marketed drugs : evaluating safety signals : report of CIOMS Working Group IV. - Geneva : Council for International Organizations of Medical Sciences, 1998.
63.Charakter oporności na trimetoprim szczepów Escherichia coli izolowanych od pacjentów z zakażeniami układu moczowego : rozprawa doktorska / Ewa Dworniczek ; Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ; promotor prof. dr hab. med. Anna Przondo-Mordarska. - Wrocław 2001, 2001.
64.Charakterystyka i interakcje procesów dożylnego samopodawania morfiny i kokainy u szczurów : praca doktorska / Paweł Mierzejewski ; Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego. Instytut Psychiatrii i Neurologii ; promotor prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Kostowski. - Warszawa 2004, 2004.
65.Chemioterapia neoadiuwantowa i paliatywna uwzględniająca docetaksel i antybiotyk antracyklinowy u kobiet z rakiem piersi : ocena skuteczności leczenia w zależności od wybranych cech klinicznych, patomorfologicznych i molekularnych / Katarzyna Szydłowska-Pazera ; Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Klinika Chemioterapii Nowotworów ; promotor prof. dr hab. med. Anna Płużańska. - Łódź : [s.n.], 2006.
66.Chemioterapia versus naprzemienna chemioradioterapia u chorych z ograniczoną postacią drobnokomórkowego raka płuca : praca doktorska / Danuta Radziukiewicz-Byszewska ; III Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie ; promotor prof. dr hab. med. Kazimierz Roszkowski. - Warszawa 1996, 1996.
67.Choroby nerek a dawkowanie leków : Czyli rzecz o tym, jak także z innych niż nerkowe powodów stosować leki u chorych nerkowych / Zbigniew Orłowski. - [Wyd. 2 rozsz.]. - Warszawa : Ośrodek Informacji Naukowej "Polfa", 1997.
68.Chronofarmakokinetyka furosemidu w terapii nadciśnienia tętniczego : [praca doktorska] / Katarzyna Korzeniowska ; Zakład Farmakologii Klinicznej Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ; [promotor prof. dr hab. med. A[leksander] Mrozikiewicz. - Poznań [1999?], 1999.
69.Częstość zakażenia wirusem cytomegalii u chorych na ostre białaczki i chłoniaki nieziarnicze poddanych chemioterapii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Marcin Flont ; Pomorska Akademia Medyczna. Klinika Hematologii ; promotor prof. dr hab. med. Barbara Zdziarska. - Szczecin [2002?], 2002.
70.Czy chemioterapia paliatywna inhibitorem topoizomerazy I -Topotecanem wpływa na jakość życia i przeżywalność chorych z zaawansowanym rakiem jelita grubego? : rozprawa doktorska / Jacek Bucior ; Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach ; promotor dr hab. n. med. Ewa Ziółko. - Bytom 2002, 2002.
71."Czy istnieje związek pomiędzy ekspresją białek p53 i HER-2/neu a rodzajem odpowiedzi na chemioterapię u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium IIA - IIIA?" : [praca doktorska] / Justyna Fijołek ; III Klinika Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie ; promotor doc. dr hab. med. Elżbieta Wiatr. - Warszawa 2003, 2003.
72.Czynniki determinujące wybór inhalatorów suchego proszku u dzieci z astmą oskrzelową : (rozprawa doktorska) / Iwona Czerwińska-Pawluk ; Dziecięcy Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w Lublinie. [Poradnia Pulmonologiczna, Alergologiczna) ; promotor dr hab. n. med. Andrzej Emeryk. - Lublin : [s.n.], 2005.
73.Czynniki etiologiczne zakażeń kości oraz ich oporność na antybiotyki : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Mariusz Barański ; Instytut Chirurgii Urazowej Ortopedii i Neurochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej im. gen dyw. Bolesława Szareckiego w Warszawie ; promotor prof. dr hab. n. med. Donat Tylman. - Warszawa 1997, 1997.
74.Czynniki prognostyczne w przełamywaniu późnej nieskuteczności pochodnych sulfonylomocznika u chorych na cukrzycę : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych / Jan Ruxer ; Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego i Przemiany Materii Instytutu Medycyny Wewnętrznej AM [Akademii Medycznej] ; promot. prof. dr hab. n. med. Wiesława Torzecka. - Łódź 1997, 1997.
75.Czynniki rokownicze w leczeniu interferonem przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B u dzieci : rozprawa doktorska / Wojciech Pieniążek ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Klinika Ogólnopediatryczna I Katedry Pediatrii w Zabrzu ; promotor prof. dr hab. n. med. Krystyna Karczewska. - Zabrze 1998, 1998.
76.Czynniki warunkujące odpowiedź na leczenie interferonem dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby wywołanym HBV : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Teresa Chmurska-Motyka ; Wojewódzki Szpital Zakaźny im. Dzieci Warszawy w Warszawie ; promotor Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong. - Warszawa 1999, 1999.
77.Czynność przeszczepu i zmiany metaboliczne po odstawieniu glikokortykosteroidów u biorców nerki allogenicznej : rozprawa doktorska / Ewa Nowacka-Cieciura ; Klinika Medycyny Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor Dr hab. n. med. Magdalena Durlik. - Warszawa 2000, 2000.
78.Developing pharmacy practice : a focus on patient care / Karin Wiedenmayer [et al.] ; with contributions from Dick Tromp. - Geneva : World Health Organization ; Hague : International Pharmaceutical Federation, cop. 2006.
79.Diagnostyka i leczenie anginy paciorkowcowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Andrzej Gajos ; Akademia Medyczna we Wrocławiu ; Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu ; promotor dr hab. med. Zofia Szychowska. - Wrocław 1999, 1999.
80.Długotrwałe leczenie chorych na astmę oskrzelową i zespoły astmatyczne acetonidem triamcinolonu : działanie lecznicze i ocena sprawności kory nadnerczy : rozprawa na stopień doktora medycyny / Beata Lech ; Klinika Pneumonologii Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor Doc. dr med. hab. Wacław Droszcz. - Warszawa 1978, 1978.
81.Dyspepsja niewrzodowa : ocena wpływu leczenia przeciwbakteryjnego na stan kliniczny, obraz endoskopowy oraz zmiany morfologiczne błony śluzowej żołądka : praca na stopień doktora nauk medycznych / Paweł Trenda ; Oddział Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, [Akademia Medyczna w Łodzi] ; promotor prof. dr hab. med. Andrzej Żebrowski. - Łódź 1995, 1995.
82.Działanie przeciwświądowe paroksetyny : badania kliniczne i doświadczalne : rozprawa doktorska / Małgorzata Krajnik ; Zakład Opieki Paliatywnej Katedra Lekarza Rodzinnego Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy ; promotor Prof. dr hab. n. med. Bogdan Romański. - Bydgoszcz 1999, 1999.
83.Działanie simwastatyny w monoterapii i w skojarzeniu z ezetymibem na parametry hemostazy i stanu zapalnego u chorych po świeżym zawale serca / Andrzej Machnik ; Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski. Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii, Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie ; promotor prof. dr hab. med. Anetta Undas. - Kraków : [s.n.], 2010.
84.Działanie zewnętrznie stosowanych preparatów sterydowych : [praca na stopień doktora medycyny] / Małgorzata Groniowska ; Klinika Dermatologiczna Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor prof. dr med. Stefania Jabłońska. - Warszawa, 1977.
85.Efekty uboczne stosowania oligonukleotydów antysensowych jako przyszłych leków antynowotworowych nowej generacji : praca doktorska / Andrzej Piotr Białek ; Klinika Gastroenterologii Pomorska Akademia Medyczna ; Zakład Patologii Komórki Pomorska Akademia Medyczna ; promotor dr hab. med. Tomasz Skórski. - Szczecin 1997, 1997.
86.Efektywność dawkowania nitrofurantoiny u dzieci z zakażeniami układu moczowego z określeniem poziomu i wydalania leku w moczu : praca doktorska / Alicja Skubis-Wierzba ; II Klinika Pediatryczna Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor doc. dr hab. med. M. Sieniawska. - Warszawa 1980, 1980.
87.Efektywność leczenia mupirocyną bakteryjnego zakażenia skóry i ucha zewnętrznego u mieszkańców w regionie rolniczym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Jerzy Wacław Piwkowski ; ZOZ Bochnia. Poradnia Laryngologiczna ; promotor prof. dr hab. n. med. Lesław Grzegorczyk. - Bochnia 1996, 1996.
88.Entretiens de Bichat Pitie-Salpetriere 1978 : therapeutique / publ. sous la dir. de Guy-Laroche et L. Justin-Besancon ; Secretaire General Francois Besancon. - Paris : Expansion Scientifique Francaise, cop. 1978.
89.Epidemiologia i lekowrażliwość mikroflory izolowanej od chorych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Zamościu w latach 1994-1996 : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej / Anna Mika ; Akademia Medyczna w Lublinie Wydział Lekarski Katedra i Zakład Epidemiologii ; promotor dr hab. n. med. Małgorzata Polz. - Lublin 1998, 1998.
90.Epidemiology and clinical aspects of HIV and AIDS in UAE-Dubai during 1996-1998 : doctorate thesis / Kamal Faour ; Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznan ; supervised by Ass. Prof. Ryszard Zaba. - [Poznań : s.n.], 1999.
91.Eradykacja Helicobacter pylori przy stosowaniu terapii trójlekowej w leczeniu ambulatoryjnym : praca doktorska / Abdul Salam Al-Medhagi ; [Akademia Medyczna we Wrocławiu] ; promotor Prof. dr hab. Zbigniew Knapik. - [Wrocław 2000?], 2000.
92.Etiological factors of upper respiratory tract infections and their susceptibility to antibiotics in State of Qatar : Ph.D. thesis for the award of the degree of doctor in medical sciences / Ismaeil Mohammed Abdulkahar ; The Medical University of Silesia. Faculty of Pharmacy, Department of Microbiology ; supervisor prof. Jerzy Pacha. - Sosnowiec 2002, 2002.
93.Evaluations of drug interactions / prep. by the American Pharmaceutical Association with the coop. and ass. of the American Dental Association [et al.]. - 2nd ed. - Washington : APhA ; The National Professional Society of Pharmacists, 1976.
94.Fagocytoza w przebiegu zakażenia gruźliczego świnek morskich leczonych hydrazydem kwasu izonikotynowego, etambutolem i capreomycyną : rozprawa na stopień doktora medycyny / Zofia Łukjan ; Klinika Ftizjopneumonologii Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Białymstoku ; promotor doc. dr med. Władysław Pręgowski. - Białystok 1976, 1976.
95.Farmakoekonomiczna analiza chemioterapii niedrobnokomórkowego raka płuca : praca doktorska / Agnieszka Skowron ; Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Katedra Toksykologii. Pracownia Organizacji i Ekonomiki Farmacji ; promotor prof. dr hab. Jerzy Brandys. - Kraków 2003, 2003.
96.Farmakoekonomiczna analiza chemioterapii raka jajnika : praca doktorska / Jolanta Paździora ; Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Katedra Toksykologii. Pracownia Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki ; promotor prof. dr hab. Jerzy Brandys. - Kraków 2006, 2006.
97.Farmakoekonomika jako metoda postępowania w realizacji zadań ochrony zdrowia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Przemysław Szymon Richter ; Katedra i Zakład Farmakologii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor dr hab. farm. Elżbieta Nowakowska. - Poznań 2002, 2002.
98.Farmakokinetyka digoksyny u chorych z nadczynnością tarczycy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Maria Izbicka ; I Klinika Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach ; promotor prof. Śl.A.M. dr hab. n. med. Teresa Gasińska. - Katowice 1996, 1996.
99.Farmakokinetyka izoniazydu u osób w wieku starszym : rozprawa doktorska / Piotr Serwatowski ; Pomorska Akademia Medyczna Wydział Lekarski Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy ; promotor dr hab. Andrzej M. Sedlaczek. - Szczecin 1998, 1998.
100.Farmakokinetyka propranololu i atenololu w otyłości : praca na stopień doktora nauk medycznych / Maria Jaroszyńska ; Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Pomorskiej Akademii Medycznej ; promotor prof. dr hab. med. Jerzy Wójcicki. - Szczecin 1998, 1998.
101.Farmakologia kliniczna / Ryszard Gryglewski, Elżbieta Kostka-Trąbka ; Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. - Wyd. 3. - Kraków : Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika, 1989.
102.Farmakoprofilaktyka objawów sezonowego alergicznego nieżytu nosa z zastosowaniem leku antyleukotrienowego i wybranych leków przeciwhistaminowych : praca na stopień doktora nauk medycznych / Marcin Kurowski ; Klinika Pneumonologii i Alergologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ; promotor prof. dr hab. med. Paweł Górski. - Łódź 2004, 2004.
103.Farmakoterapia astmy oskrzelowej w zarysie / Paweł Górski. - Warszawa : Ośrodek Informacji Naukowej "Polfa", 1996.
104.Farmakoterapia w chirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii / Anna Ludwika Dyaczyńska-Herman, Zbigniew Stanisław Herman. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1993.
105.Farmakoterapia w chirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii / Anna Ludwika Dyaczyńska-Herman, Zbigniew Stanisław Herman. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1991.
106.Farmakoterapia w otorynolaryngologii / pod red. Bożydara Latkowskiego ; [aut. Piotr Kurnatowski et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1998.
107.Gęstość i metabolizm tkanki kostnej u dziewcząt z wolem prostym leczonych lewotyroksyną : rozprawa doktorska / Paweł Matusik ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Wydział Lekarski w Katowicach, [Wojewódzka Przychodnia Endokrynologiczna dla Dzieci i Młodzieży w Katowicach] ; promotor prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera. - Katowice 2002, 2002.
108.Goodman and Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / eds. Alfred Goodman Gilman [et al.]. - 8th ed. - New York [etc.] : Pergamon Press Inc., cop. 1990.
109.Gruźlica skóry w świetle badań klinicznych, oceny odczynowości późnej oraz wyników leczenia trzema chemioterapeutykami na podstawie materiału chorych Kliniki i Ambulatorium Dermatologicznego AM w Łodzi : praca na stopień doktora nauk medycznych / Cecylia Arkuszewska ; Klinika Dermatologiczna Instytutu Medycyny Wewnętrznej w Łodzi ; promotor Doc. dr hab. med. Zofia Olszewska. - Łódź 1978, 1978.
110.Helicobacter pylori jako jeden z czynników etiopatogenetycznych trądzika różowatego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Małgorzta Dubla-Berner ; Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii Akademii Medycznej w Łodzi ; promotor prof. dr hab. Grażyna Broniarczyk-Dyła. - Łódź 1998, 1998.
111.Higiena jamy ustnej pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy poddanych eradykacji Helicobacter pylori : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Dorota Beata Namiot ; Zakład Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku ; III Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku ; promotor prof. dr hab. Jan Stasiewicz. - Białystok 2000, 2000.
112.Holterowska ocena czynności serca u chorych leczonych megachemioterapią i przeszczepianiem szpiku kostnego : [praca doktorska] / Maciej Kaźmierczak ; [Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu] ; promotor doc. dr hab. med. Mieczysław Komarnicki. - [Poznań 1997], 1997.
113.Hormonalna terapia zastępcza a zmiany w endometrium u kobiet w okresie post-menopauzalnym w rocznej obserwacji : praca na stopień doktora nauk medycznych / Markus Schuscik ; [Śląska Akademia Medyczna] ; promotor prof. dr hab. n. med. Kazimierz Kamiński. - Zabrze 1996, 1996.
114.Hormony, witaminy, leki : przeciwnowotworowe, immunosupresyjne : autakoidy / Zbigniew S. Herman. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.
115.Identyfikacja predyktorów szybkiej progresji nieskutecznośći leków doustnych oraz ocena praktyki klinicznej w zakresie kwalifikacji do insulinoterapii chorych na cukrzycę typu 2 leczonych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Michał Machoy ; Studium Doktoranckie Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiej Akademii Medycznej ; promotor prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski. - Szczecin 2003, 2003.
116.Immunologiczne i hormonalne aspekty dystrofii sromu u kobiet : (praca doktorska) / Maria Kubisa ; Oddział Ginekologiczno - Położniczy Szpitala Rejonowego w Policach ; promotor prof. dr hab. n. med. Stanisław Stanosz. - Szczecin 1998, 1998.
117.Inhibitory enzymu konwertującego w hamowaniu postępu przewlekłych chorób nerek - porównanie ze skutecznością innych programów terapii hipotensyjnej : rozprawa doktorska / Grażyna Szymańska ; Katedra i Klinika Nefrologii Akademii Medycznej we Wrocławiu ; promotor prof. dr hab. n. med. Marian Klinger. - Wrocław 2000, 2000.
118.Insulinopodobny czynnik wzrostu-I (IGF-I) a wybrane parametry stanu hormonalnego kobiet chorych na raka sutka poddanych uzupełniającej chemioterapii cyklofosfamidem, metotreksatem i 5-fluorouracylem : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Dariusz Kajdaniuk ; I Katedra Patofizjologii Śląska Akademia Medyczna ; promotor prof. dr hab. n. med. Barbara Buntner. - [Gliwice] 1998, 1998.
119.Interakcje 2-chlorodeoksyadenozyny i gemcytabiny (2',2' -difluorodeoksycytydyny) u myszy z przeszczepialnymi białaczkami L1210 i P388 oraz w hodowlach prawidłowych i białaczkowych komórek krwiotwórczych in vitro : praca na stopień doktora nauk medycznych / Ewa Lech-Marańda ; Klinika Hematologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Akademii Medycznej w Łodzi ; promotor prof. dr hab. med. Tadeusz Robak. - Łódź 1998, 1998.
120.Interakcje leków stosowanych w niewydolności krążenia z innymi równocześnie stosowanymi lekami / Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko. - Wyd. 2. - Wrocław : Volumed, cop. 2000.
121.Interferon alpha 2b treatment in children with chronic hepatitis C : Doctor's thesis / Khaled Ali Youseif ; Institute of Pediatrics Faculty of Medicine Karol Marcinkowski University of Medical Sciences Poznań Department of Infectious Disease ; supervised by Professor Wojciech Służewski. - Poznań 1999, 1999.
122.Jednodobowe skojarzone leczenie zakażeń żołądka bakterią Helicobacter pylori : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Jan Pruszowski ; VII Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Śląska Akademia Medyczna ; promotor prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gonciarz. - [Katowice] 1997, 1997.
123.Kliniczne dane o lekach / pod red. Lesława M. Wichlińskiego, Romana Kanarkowskiego ; [aut. Felicja Goc-Pietras et al.]. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydawnictw Lekarskich, 1989.
124.Kształtowanie polityki antybiotykowej oddziału intensywnej terapii / Andrzej Tokarz ; Uniwersytet Medyczny. Wydział Nauk o Zdrowiu. Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii ; promotor prof. dr hab. med. Wojciech Gaszyński. - Łódź : [s.n.], 2007.
125.Leczenie chemioterapeutyczne w praktyce lekarza domowego / Andrzej Danysz. - Warszawa : Pfizer Products Corporation Oddział w Warszawie, [1994?].
126.Leczenie chorych na raka stercza fostroliną i bromokryptyną przy kontroli stężeń testosteronu i prolaktyny w surowicy krwi : praca habilitacyjna / Leszek Jeromin ; Klinika Urologii Instytutu Chirugii Akademii Medycznej w Łodzi. - Łódź 1979, 1979.
127.Leczenie chorych z pojedyńczymi łagodnymi guzkami tarczycy przezskórnymi iniekcjami etanolu pod kontolą USG : badania doświadczalne i kliniczne : praca na stopień doktora nauk medycznych / Magdalena Bartos ; Klinika Chirurgii Endokrynologicznej i Ogólnej Instytutu Endokrynologii Akademii Medycznej w Łodzi ; promotor dr hab. n. med. Lech Pomorski. - Łódź 2001, 2001.
128.Leczenie farmakologiczne w padaczce / Joanna Jędrzejczak, Piotr Zwoliński. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 1996.
129.Leczenie farmakologiczne w reumatologii / Stanisław Luft. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 1996.
130.Leczenie immunosupresyjne w zespołach nerczycowych u dzieci : rozprawa habilitacyjna / Marta Uszycka-Karcz ; I Klinika Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii AMG [Akademii Medycznej w Gdańsku]. - Gdańsk, 1977.
131.Leczenie nadciśnienia tętniczego / pod red. Jolanty Chodakowskiej ; [aut. : Marek Sznajderman et al.]. - Warszawa : Ośrodek Informacji Naukowej "Polfa", 1996.
132.Leczenie przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe u pacjentów powyżej 70 roku życia długotrwale hospitalizowanych na oddziale chorób wewnętrznych i geriatrii / Zbigniew Jarosik ; Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ; promotor dr hab. med. prof. nadzw. Piotr Lipiec. - Łódź : [s.n.], 2012.
133.Leczenie wrzodu żołądka po przebytej częściowej resekcji: analiza porównawcza stosowania leków o różnym mechaniźmie działania : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Agnieszka Janke-Kaczmarek ; III Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, Zespół Nauczania Klinicznego AM w Białymstoku ; promotor dr hab. Jan Stasiewicz. - Białystok 1996, 1996.
134.Lecznicze i profilaktyczne zastosowanie doustnej postaci kromoglikanu dwusodowego w nadwrażliwości pokarmowej u dzieci / Elżbieta Żur ; III Klinika Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Białymstoku. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa ; promotor prof. dr hab. med. Maciej Kaczmarski. - Białystok : [s.n.], 2002.
135.Lek a kierowca ze szczególnym uwzględnieniem benzodiazepin : [praca doktorska] / Teresa Chacia ; [Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ; promotor prof. IES dr hab. Wojciech Piekoszewski]. - Kraków 1999, 1999.
136.Leki stosowane w chorobach: układu sercowo-naczyniowego, krwi, przewodu pokarmowego, układu oddechowego / Zbigniew S. Herman. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009.
137.Leki : wpływające na obwodowy układ nerwowy, przeciwzapalne i przeciwbólowe, psychotropowe / Zbigniew S. Herman. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007.
138.Leki współczesne, które warto znać. Cz. 1 / pod red. Haliny Adamskiej-Dyniewskiej. - Łódź : Wydawnictwo Towarzystwa Terapii Monitorowanej, 1995.
139.Leki współczesne, które warto znać. Cz. 2 / pod red. Haliny Adamskiej-Dyniewskiej. - Łódź : Wydawnictwo Towarzystwa Terapii Monitorowanej, 1996.
140.Leki współczesne, które warto znać. Cz. 3 / pod red. Haliny Adamskiej-Dyniewskiej ; Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk. Komisja Farmakologii Klinicznej i Chronoterapii Komitetu Terapii Doświadczalnej. - Łódź : Wydawnictwo Towarzystwa Terapii Monitorowanej, 1998.
141.Leki współczesne, które warto znać. Cz. 4 / pod red. Haliny Adamskiej-Dyniewskiej ; [zespół aut. Halina Adamska-Dyniewska et al.] ; Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk. Komisja Farmakologii Klinicznej i Chronoterapii Komitetu Terapii Doświadczalnej. - Łódź : Wydawnictwo Towarzystwa Terapii Monitorowanej, 1999.
142.Leki współczesne, które warto znać. Cz. 5 / pod red. Haliny Adamskiej-Dyniewskiej ; [zespół aut. Halina Adamska-Dyniewska et al.] ; Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk. Komisja Farmakologii Klinicznej i Chronoterapii Komitetu Terapii Doświadczalnej. - Łódź : Wydawnictwo Towarzystwa Terapii Monitorowanej, 2000.
143.Leki współczesne, które warto znać. Cz. 6 / pod red. Julity Chojnowskiej-Jezierskiej ; [zespół aut. Marlena Broncel et al.] ; Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk. Komisja Farmakologii Klinicznej Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN. - Łódź : Wydawnictwo Towarzystwa Terapii Monitorowanej, 2003.
144.Lekowrażliwość uropatogennych szczepów Escherichia coli w aspekcie racjonalnej antybiotykoterapii zakażeń układu moczowego / Justyna Szymańska ; Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej. Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej ; promotor prof. dr hab. n. farm. Anna Malm. - Lublin : [s.n.], 2012.
145.Lokalne zastosowanie cyklosporyny A do dróg oddechowych u zwierząt : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii / Witold Taljański-Zygmunt ; Instytut Matki i Dziecka, Zakład Immunologii ; promotor prof. dr hab. Henryka Siwińska-Gołębiowska. - Warszawa 1997, 1997.
146.Mechanisms involved in immunological reactions to drugs / guest eds. M. Blanca, G. Canto. - Oxford : Blackwell Science Ltd., 1998.
147.Mechanizm inhibitorowego działania przeciwnowotworowych antybiotyków antracyklinowych na proces biosyntezy kolagenu : rozprawa doktorska / Anna Muszyńska ; Katedra Chemii, Analizy i Technologii Leków Akademii Medycznej w Białymstoku ; promotor Dr hab. n. farm. Jerzy Pałka. - Białystok 1999, 1999.
148.Mechanizmy proapoptotycznego działania przeciwciał monoklonalnych anty-CD20 (rituximab) i anty-CD52 (alemtuzumab), stosowanych w monoterapii oraz w skojarzeniu z 2-chlorodeoksyadenozyną w przewlwkłej białaczce limfocytowej : praca na tytuł doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej / Barbara Cebula ; Katedra i Klinika Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ; promotor dr hab. med. Piotr Smolewski. - Łódź 2006, 2006.
149.Metabolizm leków modelowych w warunkach cholestazy doświadczalnej : praca na stopień doktora nauk medycznych / Tadeusz Sulikowski ; Zakład Farmakologii Klinicznej Pomorskiej Akademii Medycznej ; promotor prof. dr hab. n. med. Jerzy Wójcicki. - Szczecin 1994, 1994.
150.Miejscowe leczenie nabłoniaków podstawnokomórkowych skóry 5-fluorouracylem : praca na stopień doktora nauk medycznych / Bożena Chodynicka ; Klinika Dermatologii IChW [Instytutu Chorób Wewnętrznych] Akademii Medycznej w Białymstoku ; promotor doc. dr hab. Henryk Szarmach. - Białystok 1977, 1977.
151.Molekularne mechanizmy działania sulodeksydu na płytki krwi oraz wpływ leku na reaktywność płytek u osób z cukrzycą typu 2 : praca na stopień doktora nauk medycznych / Dorota Marciniak ; Studium Doktoranckie Akademii Medycznej w Łodzi, Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego i Przemiany Materii Instytut Medycyny Wewnętrznej ; promotor Prof. dr hab. med. Józef Drzewoski. - Łódź 2001, 2001.
152.Morfologia wątroby w przebiegu długoterminowej terapii estrogenowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych. [Cz.1] / Elżbieta Ewa Radzikowska ; Akademia Medyczna w Lublinie Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej ; promotor prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski. - Lublin : [s.n.], 2001.
153.Morfologia wątroby w przebiegu długoterminowej terapii estrogenowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych. [Cz.2], Dokumentacja fotograficzna / Elżbieta Ewa Radzikowska ; Akademia Medyczna w Lublinie Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej ; promotor prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski. - Lublin : [s.n.], 2001.
154.Mózgowy przepływ krwi u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym leczonych blokerem receptorów Beta-1 adrenergicznych lub inhibitorem konwertazy angiotensyny / Witold Pieniążek ; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski ; I Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ; promotor Prof. dr hab. med. Kazimierz Janicki. - Kraków : [s.n.], 1999.
155.Następstwa stosowania antybiotyków aminoglikozydowych w leczeniu niemowląt i małych dzieci : badania prospektywne : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii / Jarosław Wlazłowski ; z Kliniki Propedeutyki Pediatrii Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Łodzi ; promot. prof. dr hab. n. med. Maria Gołębiowska. - Łódź 1997, 1997.
156.Nowe metody leczenia zatrucia werapamilem - badania doświadczalne : rozprawa doktorska / Jan Magdalan ; Katedra Farmakologii Akademii Medycznej we Wrocławiu ; promotor dr hab. med. Adam Szeląg. - Wrocław 2000, 2000.
157.Obniżenie stężenia cholesterolu osocza w hipercholesterolemii za pomocą simwastatyny a generacja trombiny : praca na stopień doktora nauk medycznych / Piotr Gajewski ; II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ; promotor prof. dr hab. Andrzej Szczeklik. - Kraków 1998, 1998.
158.Obraz czynności bioelektrycznej mózgu u chorych na stwardnienie rozsiane w czasie leczenia kladrybiną (2-CDA) : praca na stopień doktorski / Piotr Dropko ; Klinika Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie ; promotor Prof. dr hab. med. Zbigniew Stelmasiak. - Lublin 2000, 2000.
159.Obraz rentgenowski typów histopatologicznych sarcoma osteogenes przed i po chemioterapii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Anna Romaniuk-Doroszewska ; Instytut Matki i Dziecka w Warszawie Zakład Diagnostyki Obrazowej ; promotor prof. dr hab. med. Stefan Winnicki. - Warszawa 1999, 1999.
160.Obrazy okostnej w tomografii komputerowej w złośliwych guzach kości przed i po chemioterapii : praca na stopień doktora nauk medycznych / Izabela Kopyś-Wiszniewska ; Instytut Matki i Dziecka Zakład Diagnostyki Obrazowej ; promotor prof. dr hab. n. med. Kamil Wermeński. - Warszawa 2000, 2000.
161.Ocena aktywności wybranych mediatorów zapalenia u chorych z urazowymi złamaniami kończyny dolnej otrzymujących enoxaparynę : praca na stopień doktora nauk medycznych / Zbigniew Chabros ; Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Akademii Medycznej w Lublinie ; promotor prof. zw. dr hab. n.med. Jerzy Karski. - Lublin 2001, 2001.
162.Ocena analgezji pooperacyjnej po dootrzewnowym podaniu lidokainy w czasie usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową : rozprawa doktorska / Stefan Stamm ; Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu ; promotor dr hab. med. Michał Gaca. - Poznań 1999, 1999.
163.Ocena częstości występowania autoimmunologicznego zapalenia tarczycy u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby leczonych interferonem alfa / Janina Krupińska ; Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego ; promotor prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz. - Szczecin : [s.n.], 2011.
164.Ocena czynności mięśnia serca u dzieci leczonych cytostatykami / Aldona Piotrowska-Wichłacz ; Zakład Kardiologii Pediatrycznej Instytutu Matki i Dziecka ; promotor prof. dr hab. med. Jerzy Świderski. - Warszawa 1999, 1999.
165.Ocena czynności osi podwzgórze-przysadka-tarczyca oraz wpływu potencjalizacji leków przeciwdepresyjnych hormonami tarczycy u chorych z depresją lekooporną : praca na stopień doktora nauk medycznych / Dorota Łojko ; Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu ; promotor prof. dr hab. Janusz Rybakowski. - Poznań 2005, 2005.
166.Ocena dynamiki zmian w obrazie rezonansu magnetycznego (MRI) u chorych ze stwardnieniem rozsianym (SM) leczonych nowym lekiem 2-chlorodeoxyadenozyną (2-CDA) : rozprawa doktorska / Monika Bekiesińska-Figatowska ; promotor dr hab. n. med. Zbigniew Stelmasiak profesor Akademii Medycznej w Lublinie. - Lublin 1995, 1995.
167.Ocena działania cytotoksycznego inhibitora proteasomu bortezomibu, na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej / Anna Linke ; Katedra i Klinika Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ; promotor dr hab. n. med. Piotr Smolewski. - Łódź 2006, 2006.
168.Ocena działania przeciwbólowego wazopresyny argininowej (AVP) i wybranych fragmentów jej łańcucha peptydowego u szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Piotr Zając ; Katedra i Zakład Farmakologii w Zabrzu-Rokitnicy Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach ; promotor dr hab. n. med. Andrzej Plech. - Zabrze 1998, 1998.
169.Ocena efektów leczenia gancyclovirem noworodków i niemowląt z cytomegalią wrodzoną : praca na stopień doktora nauk medycznych / Ninela Irga ; Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Akademii Medycznej w Gdańsku ; promotor Prof. dr hab. med. Anna Balcerska. - Gdańsk 2000, 2000.
170.Ocena efektów skojarzonego działania antybiotyków z defensynami oraz mieloperoksydazą na szczepy Staphylococcus aureus : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Katarzyna Leszczyńska ; Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej w Białymstoku ; promotor doc. dr hab. Piotr Jakoniuk. - Białystok 1998, 1998.
171.Ocena ekspresji wybranych białek szlaku apoptozy i białka p53 w skórze zwierząt doświadczalnych po aplikacji analogu puryn (kladrybina) w dawkach stosowanych w terapii chorób demielinizacyjnych OUN / Patrycja Chylińska-Wrzos ; Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej ; promotor dr hab. n. med. Barbara Jodłowska-Jędrych prof. nadzw. UM w Lublinie. - Lublin : [s.n.], 2012.
172.Ocena embriotoksycznego i teratogennego działania niektórych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Tomasz Blicharski ; Akademia Medyczna w Lublinie. Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka ; promotor prof. zw. dr hab. n. med. Zygmunt Urbanowicz. - Lublin 2001, 2001.
173.Ocena emisji otoakustycznych u pacjentów leczonych ksylokainą z powodu szumów usznych : praca na stopień doktora nauk medycznych / Andrzej Sieśkiewicz ; Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Białymstoku ; promotor Dr hab. n. med. Marek Rogowski. - Białystok [1998], 1998.
174.Ocena farmakodynamiczna i farmakokinetyczna trzech metod podawania antagonistów wapnia z grupy dihydropirydyny w celu doraźnej redukcji podwyższonego ciśnienia tętniczego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Rafał Dąbrowski ; Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego ; promotor Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Sadowski. - Warszawa : [s.n.], 2001.
175.Ocena funkcji poznawczych u dzieci i młodzieży z padaczką leczonych lamotriginą lub wigabatryną w systemie mono lub politerapii : rozprawa doktorska / Ewa Mojs ; Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor Prof. zw. dr hab. med. Bożena Galas-Zgorzalewicz. - Poznań 2000, 2000.
176.Ocena funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory serca u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych leczonych antybiotykami antracyklinowymi : praca na stopień doktora nauk medycznych / Jolanta Ewa Szczepańska-Kostro ; II Klinika Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Białymstoku ; promotor prof. dr hab. Mirosława Urban. - Białystok 1999, 1999.
177.Ocena gęstości mineralnej kości i metabolizmu kostnego u pacjentów ze schizofrenią leczonych lekami przeciwpsychotycznymi II generacji - LPPIIG : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Anna Wyszogrodzka-Kucharska ; Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ; promotor prof. dr hab. med. Jolanta Rabe-Jabłońska. - Łódź 2004, 2004.
178.Ocena gospodarki Ca-P-Mg i gęstości minerału kostnego podczas przewlekłego - rocznego podawania omeprazolu u chorych z refluksowym zapaleniem przełyku : praca na stopień doktora nauk medycznych / Tomasz Sikorski ; Klinika Chorób Wewnętrznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ; promotor Prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska. - Warszawa 2000, 2000.
179.Ocena hepatotoksycznego działania daunorubicyny u szczurów z uwzględnieniem ochronnego wpływu tokoferolu i kwasu askorbinowego w aspekcie wybranych badań morfologicznych i biochemicznych : praca na stopień doktora nauk medycznych / Irma Chibowska ; Akademia Medyczna w Lublinie. Katedra i Klinika Gastroenterologii ; promotor prof. dr hab. n. med. Jan Pokora. - Lublin 1993, 1993.
180.Ocena in vitro wpływu subterapeutycznych i terapeutycznych stężeń teofiliny na wybrane wskaźniki aktywności komórek odpornościowych : rozprawa doktorska / Joanna Chorostowska-Wynimko ; Zakład Immunologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie ; promotor dr hab. med. Jan Kuś. - Warszawa 1996, 1996.
181.Ocena indywidualnej wrażliwości na cytostatyki komórek nowotworów płuc hodowanych in vitro i ich korelacja z wynikami leczenia : rozprawa doktorska / Elżbieta Gębarowska, Andrzej Majewski ; Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Akademii Medycznej we Wrocławiu ; promotorzy Prof. dr hab. Maciej Zabel, Prof. dr hab. Jerzy Kołodziej. - Wrocław : [s.n.], 2000.
182.Ocena kliniczna i farmakoekonomiczna sekwencyjnej terapii pozaszpitalnego zapalenia płuc w warunkach oddziału internistycznego podstawowego stopnia referencyjności : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Grzegorz Klicki ; Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala w Lęborku ; promotor prof. dr hab. J.M. Słomiński. - Gdańsk 2002, 2002.
183.Ocena kliniczna i morfologiczna skóry w leczeniu łuszczycy analogiem witaminy D3 i innymi metodami terapeutycznymi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Bogusława Stefek-Majcher ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach Wydział Lekarski w Zabrzu ; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Nr 1 w Rudzie Śl.-Bielszowicach ; promotor Prof. ŚAM dr hab. n. med. Henryk Grzybek. - Zabrze 2000, 2000.
184.Ocena kliniczna zmian farmakokinetyki leków w stanach niewydolności wielonarządowej na przykładzie digoksyny : [praca doktorska] / Jacek Żeber ; Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii [Akademii Medycznej we Wrocławiu] ; promotor prof. dr hab. Andrzej Kubler. - Warocław 1999, 1999.
185.Ocena klinicznej przydatności desmopressyny u pacjentów poddawanych rewaskularyzacji serca, przyjmujących przedoperacyjnie kwas acetylosalicylowy : praca doktorska / Jacek Juściński ; Klinika Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej w Gdańsku ; promotor prof. dr hab. Mirosława Narkiewicz. - Gdańsk 1996, 1996.
186.Ocena kosztów i efektywności farmakologicznego leczenia bólu przewlekłego dolnego odcinka kręgosłupa / Edyta Rysiak ; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Zakład Chemii i Analizy Leków ; promotor dr hab. n. farm. Adam Hołownia. - Białystok : [s.n.], 2011.
187.Ocena leczenia interferonem [alfa] 2b przewlekłego zapalenia wątroby typu C : praca na stopień doktora nauk medycznych / Wioleta Warunek ; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ; promotor Dr ha. med. Jerzy Caban. - Kraków 2001, 2001.
188.Ocena metabolizmu tkanki kostnej u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i toczeń rumieniowaty układowy leczonych glikokortykosteroidami : praca doktorska / Izabela Korczowska ; Klinika Reumatologii i Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor dr hab. med. Jan Krzysztof Łącki. - Poznań 2000, 2000.
189.Ocena narządu wzroku u pacjentów dializowanych, u których stosowano w leczeniu hormon ludzką rekombinowaną erytropoetynę (r-Hu EPO) - obserwacja 2-letnia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Jolanta Jasińska ; II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik. - Warszawa 1997, 1997.
190.Ocena nefrotoksyczności cytostatyków u dzieci z nowotworami narządowymi / Violetta Wojciechowska ; Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Dzieci Akademii Medycznej we Wrocławiu ; promotor prof. dr hab. n. med. Janina Bogusławska-Jaworska. - Wrocław : [s.n.], 1997.
191.Ocena neurotoksycznego działania chemioterapii w badaniu rezonansu magnetycznego i spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Beata Ciszkowska-Łysoń ; [Centrum Onkologii w Warszawie] ; promotor prof. dr hab. med. Leszek Królicki. - Warszawa 2004, 2004.
192.Ocena odległych wyników leczenia interferonem alfa chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C : praca doktorska / Beata Bolewska ; Akademia Medyczna w Poznaniu Klinika Chorób Zakaźnych ; promotor Prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk. - Poznań 1999, 1999.
193.Ocena oporności na kwas acetylosalicylowy u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Wiktor Kuliczkowski ; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. [Klinika Kardiologii] ; promotor prof. dr hab. Bogumił Halawa. - Wrocław 2003, 2003.
194.Ocena porównawcza diklofenaku sodu i indometacyny stosowanych miejscowo na szerokość źrenicy podczas operacji zaćmy oraz na wczesny odczyn zapalny po usunięciu zaćmy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Małgorzata Guzińska ; Klinika Chorób Oczu Akademii Medycznej w Bydgoszczy ; promotor prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny. - Bydgoszcz 2001, 2001.
195."Ocena porównawcza dwóch programów empirycznej antybiotykoterapii w zwalczaniu zakażeń u chorych w okresie głębokiej neutropenii" : praca na stopień doktora nauk medycznych / Grzegorz Bajko ; Klinika Hematologii Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor prof. dr hab. med. Janusz Hansz. - Poznań 1995, 1995.
196.Ocena porównawcza leków zapobiegających powysiłkowemu skurczowi oskrzeli u dzieci z astmą wysiłkową : praca doktorska / Arkadiusz Słomka ; Centrum Pneumonologii Dziecięcej w Karpaczu, Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu ; promotor prof. dr hab. Jan Pellar. - Wrocław 2000, 2000.
197.Ocena porównawcza potencjalizacji działania leków przeciwdepresyjnych litem i karbamazepiną w depresji lekoopornej : praca na stopień doktora nauk medycznych / Aleksandra Suwalska ; Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu ; promotor prof. dr hab. med. Janusz K. Rybakowski. - [Poznań 1998], 1998.
198.Ocena późnej toksyczności sercowej i płucnej polichemioterapii z uwzględnieniem doksorubicyny i bleomycyny w chłoniakach złośliwych i nowotworach jąder : praca na stopień doktora nauk medycznych / Piotr Stefaniak ; Klinika Chemioterapii Onkologicznej Akademii Medycznej w Łodzi ; promotor prof. dr hab. med. Anna Płużańska. - Łódź 1996, 1996.
199.Ocena praktyki leczniczej w zakresie terapii hipolipemicznej ze szczególnym uwzględnieniem działań niepożądanych stosowanych leków / Alicja Cegłowska ; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Wydział Lekarski w Katowicach ; promotor prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki. - Katowice : [s.n.], 2010.
200.Ocena przeciwarytmicznego działania inhibitorów konwertazy angiotensyny w doświadczalnych arytmiach serca u królików : praca na stopień doktora nauk medycznych / Małgorzata Dzielska-Olczak ; Zakład Farmakologii Katedry Farmakologii Akademii Medycznej w Łodzi ; promotor prof. dr hab. med. Przedzisław Polakowski. - Łódź 1996, 1996.
201.Ocena przeciwzakrzepowego działania kaptoprylu w modelu zakrzepicy żylnej u szczurów : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych] / Robert Pawlak ; z Zakładu Farmakodynamiki Akademii Medycznej w Białymstoku ; promotor prof. dr hab. Włodzimierz Buczko. - Białystok 1997, 1997.
202.Ocena przydatności analgetycznej i objawów ubocznych tramadolu i morfiny podawanych drogą doustną w leczeniu bólu nowotworowego : praca na stopień doktora nauk medycznych / Wojciech Leppert ; Klinika Opieki Paliatywnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Onkologicznej, Katedra Onkologii, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor prof. dr hab. med. Jacek Łuczak. - Poznań 1999, 1999.
203.Ocena przydatności nifedypiny w zapobieganiu wczesnym zaburzeniom ukrwienia mięśnia sercowego po operacjach pomostowania tętnic wieńcowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Krzysztof Toczek ; Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląska Akademia Medyczna ; promotor prof. dr hab. n. med. Anna Ludwika Dyaczyńska-Herman. - Katowice 1997, 1997.
204.Ocena realizacji wytycznych u pacjentów po ostrym zespole wieńcowym wymagających jednoczesnego stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej wraz z doustnym leczeniem przeciwzakrzepowym / Agnieszka Pelc-Nowicka ; Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski. I Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego ; promotor dr hab. med. Leszek Bryniarski. - Kraków : [s.n.], 2010.
205.Ocena roli bisoprololu w profilaktyce przerostu mięśnia sercowego u chorych leczonych supresyjnie L-tyroksyną po operacji zróżnicowanego raka tarczycy. Badanie prospektywne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Gabriela Matuszewska ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej. Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach ; promotor prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb. - Zabrze : [s.n.], 2003.
206.Ocena skojarzonego leczenia chorych z przewlekłą niwydolnością serca inhibitorem ACE i spironolaktonem : rozprawa doktorska / Grzegorz Smolka ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Wydział Lekarski w Katowicach, [II Klinika Kardiologii, Przykliniczna Poradnia Kardiologiczna] ; promotor prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mandecki. - Katowice 2003, 2003.
207.Ocena skojarzonego leczenia karbamazepiną i piracetamem dzieci z padaczką : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Joanna Maria Śmigielska-Kuzia ; Klinika Neurologii Dziecięcej AM w Białymstoku ; promotor dr hab. n. med. Wojciech Sobaniec. - Białystok 1998, 1998.
208.Ocena skuteczności docetaxelu w IIIb i IV stpniu zaawansowania niedrobnokomórkowego raka płuca : praca doktorska / Aleksandra Szczęsna ; Oddział XVIII Pneumonologicznego Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku ; promotor prof. dr hab.Kazimierz Roszkowski. - Warszawa 1999, 1999.
209.Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania erytropoetyny wśród populacji pacjentów leczonych powtarzanymi dializami w Polsce : rozprawa doktorska / Włodzimierz Kubiak ; Klinika Chorób Nerek Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Gdańsku ; promotor prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski. - Gdańsk 1998, 1998.
210.Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania intensywnej insulinoterapii metodą ciągłego wlewu w porównaniu z metodą wielokrotnych wstrzyknięć podskórnych : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych / Michał Możdżan ; Klinika Diabetologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej. Uniwersytet Medyczny w Łodzi ; promotor dr hab. n. med. Jerzy Loba. - Łódź 2003, 2003.
211.Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny omega w leczeniu niedokrwistości u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializą : rozprawa doktorska / Beata Bobel-Olchowik ; Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Gdańsku ; promotor Prof. dr hab med. Bolesław Rutkowski. - Gdańsk 2001, 2001.
212.Ocena skuteczności i bezpieczeństwa wielolekowej terapii antyretrowirusowej - obserwacje własne (materiał Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu z okresu 1996-2000) : rozprawa doktorska / Jacek Gąsiorowski ; Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej we Wrocławiu ; promotor prof. dr hab. Andrzej Gładysz. - Wrocław [2002?], 2002.
213.Ocena skuteczności leczenia dawkami uderzeniowymi cyklofosfamidu przewlekłej glomerulopatii toczniowej w porównaniu z pierwotnymi glomerulopatiami w niespełna dwuletniej obserwacji : rozprawa doktorska / Marita Piechowska ; Klinika Chorób Nerek Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Gdańsku ; promotor Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski. - Gdańsk 1999, 1999.
214.Ocena skuteczności leczenia dzieci chorych na przewlekłe aktywne zapalenie wątroby typu B za pomocą interferonu @ -2a, interferonu @-2b, interferonu @-n1 : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Barbara Cielecka ; Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Łodzi ; promotor prof. dr hab. med. Jan Kuydowicz. - Łódź 1998, 1998.
215.Ocena skuteczności leczenia interferonem alfa pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B i C na podstawie wybranych parametrów klinicznych, biochemicznych i serologicznych : praca na stopień doktora nauk medycznych / Beata Kasztelan-Szczerbińska ; Akademia Medyczna w Lublinie Katedra i Klinika Gastroenterologii ; promotor dr hab. n. med. Maria Słomka. - Lublin 1997, 1997.
216.Ocena skuteczności leczenia interferonem-alfa przewlekłego zapalenia wątroby typu B u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Elżbieta Strawińska ; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy?, [Oddział Zakaźny Dziecięcy Wojewódzkeigo Szpitala Zakaźnego w Toruniu] ; promotor dr hab. n. med. Waldemar Halota, prof.nadzw. AM. - Bydgoszcz 2001, 2001.
217.Ocena skuteczności leczenia omeprazolem i kotrimoksazolem w eradykacji infekcji Helicobacter pylori u pacjentów z wrzodem żołądka : [praca doktorska] / Marek Kowalski ; Klinika Gastroenterologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Świętego Franciszka Osnabruck Niemcy ; promotor doc. dr hab. Józef Bogdał. - Kraków 1995, 1995.
218.Ocena skuteczności leczenia trombolitycznego późnych zakrzepów żylnych : rozprawa doktorska / Henryk Lisiak ; Klinika Chirurgii Naczyniowej Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej we Wrocławiu ; promotor doc. dr habil. Klemens Skóra. - Wrocław 1978, 1978.
219.Ocena skuteczności leczniczej 2-chlorodeoksyadenozyny (2-CdA) u chorych na chłoniaki złośliwe nieziarnicze B-komórkowe : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Bernadeta Ceglarek ; Klinika Chorób Wewnętrznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ; promotor prof. dr hab. med. Lech Konopka. - Warszawa 2000, 2000.
220.Ocena skuteczności leków w alergii pyłkowej i jej zależność od zawartości pyłku roślin w aeroplanktonie : praca doktorska / Dorota Myszkowska ; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Farmaceutyczny ; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Katedra Medycyny Pracy i Chorób Środowiskowych Zakład Alergologii Przemysłowej ; promotor doc. dr hab. Krystyna Obtułowicz. - Kraków 1998, 1998.
221.Ocena skuteczności leku przeciwdepresyjnego mirtazapiny w leczeniu pacjentów z rozpoznaniem zespołu pierwotnej fibromialgii : rozprawa doktorska / Mirosława Leżańska-Szpera ; [Klinika Reumatologii i Immunologii Klinicznej] Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor dr hab. med. Włodzimierz Samborski. - Poznań 2004, 2004.
222.Ocena skuteczności Mitoxantronu z Prednizonem w systemowym leczeniu hormonoopornego, przerzutowego raka gruczołu krokowego w obserwacji Kliniki Chemioterapii Nowotworów UM w Łodzi : praca na stopień doktora nauk medycznych / Piotr Oczkowski ; promotor prof. dr hab. med. Anna Płużańska. - Łódź 2006, 2006.
223.Ocena skuteczności nitrogliceryny, nitrocardu, sustacu i sorbonitu w świetle badań tolerancji wysiłkowej na ergometrze rowerowym u chorych z dusznicą stabilną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Zdzisław Juszczyk ; [Akademia Medyczna we Wrocławiu] ; promotor doc. dr hab. n. med. Bogumił Halawa. - Biała 1980, 1980.
224.Ocena skuteczności oraz bezpieczeństwa topotecanu i paclitaxelu w drugorzutowej chemioterapii raka jajnika, opornego na cisplatynę : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych / Mikołaj Olejnik ; Klinika Onkologii Ginekologicznej Katedry Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor prof. dr hab. med. Marek Spaczyński. - Poznań [2000?], 2000.
225.Ocena skuteczności prostego zeszycia przedziurawionego wrzodu części odzwiernikowej żołądka lub dwunastnicy, połączonego z ukierunkowanym leczeniem zachowawczym : (praca doktorska) / Bogusław Staniul ; Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze ; promotor prof. AM dr hab. med. Michał Drews. - Zielona Góra [1999], 1999.
226.Ocena skuteczności przewlekłego doustnego stosowania kalcytriolu u chorych dializowanych z powodu schyłkowej niewydolności nerek : rozprawa doktorska / Hanna Płotast ; Klinika Nefrologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor prof. dr hab. Alicja E. Grzegorzewska. - Poznań 1998, 1998.
227.Ocena skuteczności Saccharomyces boulardii w zapobieganiu biegunce związanej z antybiotykoterapią u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych / Maria Kotowska ; Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor dr hab. med. Hanna Szajewska. - Warszawa 2004, 2004.
228.Ocena skuteczności stosowania ipronalu w wielokrotnym stresie na podstawie wydalania kwasu wanilino-migdałowego : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych / Janina Mirosz ; Zakład Fizjologii Akademii Medycznej w Gdańsku ; promotor doc. dr habil. Jerzy Cytawa. - Gdańsk 1977, 1977.
229.Ocena skuteczności terapeutycznej Sulpiridu w endogennym zespole depresyjnym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Leszek Tomasz Roś ; promotor prof. zw. dr hab. n. med. Zdzisław Falicki. - Warszawa 1997, 1997.
230.Ocena skuteczności terapii w schizofrenii lekami przeciwpsychotycznymi II generacji w porównaniu z leczeniem skojarzonym śpiączkami insulinowymi i neuroleptykami klasycznymi : praca na stopień doktora nauk medycznych / Marek Kobus ; Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, [Akademia Medyczna w Gdańsku] ; promotor prof. dr hab. med. Adam Bilikiewicz. - Starogard Gdański 2003, 2003.
231.Ocena stanu jamy ustnej oraz wybranych parametrów śliny u osób leczonych chemioterapią adiuwantową / Maja Bendyk-Szeffer ; Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Studium Doktoranckie. Zakład Stomatologii Zachowawczej ; promotor dr hab. n. med. Jadwiga Buczkowska-Radlińska. - Szczecin : [s.n.], 2012.
232.Ocena stanu zdrowia jamy ustnej oraz wybranych składników śliny pacjentów leczonych z powodu stwardnienia rozsianego preparatem 2-CDA : praca na stopień doktora nauk medycznych / Renata Chałas ; Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Lublinie ; promotor prof. dr hab. Teresa Bachanek. - Lublin 2000, 2000.
233.Ocena stężenia interleukiny 6 i interleukiny 12 u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B leczonych interferonem alfa : praca na stopień doktora nauk medycznych / Magdalena Góra-Gębka ; Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Gdańsku ; promotor prof. dr hab. med. Maria Korzon. - Gdańsk [2000?], 2000.
234.Ocena stężenia kwasu hialuronowego i lamininy jako surowiczych markerów włóknienia wątroby u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B leczonych lamiwudyną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Elżbieta Justyna Skiba ; III Klinika Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Białymstoku ; promotor dr hab. n. med. Dariusz Marek Lebensztejn. - Białystok 2006, 2006.
235.Ocena stężeń hormonów tarczycy u pacjentów ze stabilną, średnionasiloną niewydolnością serca oraz ocena zmian stężeń hormonów tarczycy u pacjentów ze średnionasiloną niewydolnością serca w przebiegu leczenia Metoprololem : praca doktorska / Iwona Cąpała-Szczurko ; [Akademia Medyczna w Warszawie, Laboratorium NovaMedical w Gdańsku] ; promotor Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kuch. - Warszawa 2001, 2001.
236.Ocena stopnia wykorzystania informacji dostępnej w charakterystykach produktu leczniczego w codziennej opiece nad pacjentem ze schorzeniami układu krążenia / Łukasz Dzioba ; Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Farmaceutyczny. Zakład Farmacji Szpitalnej ; promotor prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak. - Łódź : [s.n.], 2012.
237.Ocena stopnia wyrównania cukrzycy na podstawie poziomu hemoglobimy glikowanej u dzieci leczonych wielokrotnymi wstrzyknięciamu insulin humanizowanych lub syntetycznymi analogami insulin : praca doktorska / Katarzyna Dolata ; Akademia Medyczna we Wrocławiu. Katedra i Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego ; promotor prof. dr hab. Renata B. Wąsikowa. - Wrocław 2000, 2000.
238.Ocena stresu oksydacyjnego u mężczyzn z zespołem uzależnienia od alkoholu leczonych naltreksonem lub tianeptyną : rozprawa doktorska / Ewa Kopczyńska ; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Katedra i Zakład Patobiochemii i Chemii Klinicznej ; promotor prof. dr hab. med. Lech Torliński. - Bydgoszcz 2000, 2000.
239.Ocena sztywności emocjonalnej w czasie leczenia neuroleptykami w schizofrenii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Dorota Beata Kukulska ; III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii ; promotor Prof. dr hab. Marek Jarema. - Warszawa 2001, 2001.
240.Ocena tendencji samoleczenia u mieszkańców miasta Łodzi i gminy Andrespol / Maciej Głowacki ; Zakład Mikrobiologii Lekarskiej i Sanitarnej Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ; promotor prof. dr hab. n. med. Andrzej Denys. - Łódź : [s.n.], 2011.
241.Ocena toksyczności i skuteczności chemioterapii indukcyjnej (docetaksel i doksorubicyna) chorych na raka piersi w stadium miejscowego zaawansowania : rozprawa doktorska / Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld ; Oddział Chemioterapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Pulmonologii i Onkologii w Olsztynie, [Akademia Medyczna w Białymstoku] ; promotor dr hab. med. Maciej Krzakowski. - [Białystok 2004?], 2004.
242.Ocena wartości L-argininy w leczeniu chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych : praca na stopień doktora nauk medycznych / Maciej Micker ; Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń II Katedry Chirurgii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor prof. dr hab. Paweł Chęciński. - Poznań [2004], 2004.
243.Ocena wartości wskaźników prognostycznych u chorych z ostrą białaczką szpikową leczonych Daunorubicyną/Cytarabiną z Cladribiną lub bez Cladrybiny według programu PALG 1999 : rozprawa doktorska / Sebastian Grosicki ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Wydział Lekarski w Katowicach ; promotor prof. dr hab. Jerzy Hołowiecki. - Katowice 2004, 2004.
244.Ocena wielolekowej opornośći (MDR) w przebiegu ostrych białaczek u dzieci : rozprawa doktorska / Jacek Brożek ; Katedra i Zakład Fizjopatologii Akademii Medycznej w Gdańsku ; promotor dr hab. med. Jacek M. Witkowski. - Gdańsk 2000, 2000.
245.Ocena wpływu chemioterapii przedoperacyjnej na raka niedrobnokomórkowego płuca - porównanie wyników badania morfologicznego i oceny immunohistochemicznej ekspresji białka p53 i PCNA przed i po leczeniu cisplatyną i vepesidem : rozprawa doktorska / Małgorzata Zdunek ; Akademia Medyczna w Lublinie Katedra i Zakład Patomorfologii ; promotor prof. dr hab. n. med. Elżbieta Korobowicz. - Lublin 1999, 1999.
246.Ocena wpływu chemioterapii systemowej, stosowanej według zmodyfikowanego schematu MVAC, na przeżycie pacjentów leczonych z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego : praca doktorska / Wojciech Kołaczyk ; Akademia Medyczna we Wrocławiu Katedra i Klinika Urologii ; promotor prof. dr hab. Jerzy Lorenz. - Wrocław 2000, 2000.
247.Ocena wpływu chlorowej pochodnej kwasu bisfosfonowego (Clodronate) na proces przebudowy tkanki kostnej w doświadczalnie wywołanej osteopenii : praca doktorska / Artur Kamiński ; Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek Centrum Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor Prof. dr hab. med. Anna Dziedzic-Gocławska. - Warszawa 2000, 2000.
248.Ocena wpływu czynników mikologicznych i klinicznych na przebieg i wyniki leczenia zakażenia grzybiczego u chorych z nawrotową grzybicą dermatofitową paznokci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Violetta Ratajczak ; Pomorska Akademia Medyczna. Katedra i Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych. - Szczecin 2002, 2002.
249.Ocena wpływu genetycznej i fenotypowej zmienności inhibitora aktywatorów plazminogenu typu (PAI-1) na efekt leczenia fibrynolitycznego w ostrym zawale mięśnia sercowego : rozprawa doktorska / Agata Młynarska ; [Oddział Kardiologii III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi] ; promotor dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak. - Łódź 2003, 2003.
250.Ocena wpływu leczenia cytostatycznego na mobilizację komórek śródbłonka i stężenie VEGF w surowicy chorych na ostre białaczki, chłoniaki i szpiczaki / Małgorzata Poręba ; Akademia Medyczna we Wrocławiu. Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku ; promotor prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski. - Wrocław : [s.n.], 2003.
251.Ocena wpływu leczenia probukolem na ekspresję genów czynnika wzrostowego pochodzenia płytkowego A i B (PDGF-A, PDGF-B) w monocytach krwi obwodowej u mężczyzn po przebytym zawale mięśnia sercowego : praca doktorska / Maciej Bobnis ; Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Instytut Kardiologii Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej ; promotor prof. dr hab. n. farm. Marek Naruszewicz. - Szczecin 1998, 1998.
252.Ocena wpływu leczenia przeciwutleniaczami na peroksydację i glikację u chorych w podeszłym wieku : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Jarosław Derejczyk ; Oddział Geriatryczny Szpitala Nr 5 w Katowicach, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Zawodowych Śląskiej Akademii Medycznej ; promotor prof. dr hab. med. Władysław Grzeszczak. - Zabrze 1996, 1996.
253.Ocena wpływu pentoksyfiliny na wyniki leczenia niepłodności męskiej metodą pozaustrojowego zapłodnienia : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych] / Jan Domitrz ; z Zakładu Endokrynologii Ginekologicznej Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Białymstoku ; promotor prof. dr hab. med. Marek Kulikowski. - Białystok 1997, 1997.
254.Ocena wpływu roczngo leczenia alfa 1 adrenolitykami na wybrane parametry hemodynamiczne i kliniczne u chorych z zaawansowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc : praca doktorska / Bartosz Ludwik ; Oddział Kardiologiczny. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, [Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu] ; promotor dr hab. n. med. Jerzy Lewczuk. - Wrocław 2003, 2003.
255.Ocena wpływu wybranych leków hypotensyjnych na przepływ krwi w tętnicach pępowinowych i macicznych u kobiet z nadciśnieniem tętniczym indukowanym ciążą : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Tadeusz Kapek ; III Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Śląskiej Akademii Medycznej ; promotor Prof. dr hab. n. med. Jan Tomala. - Katowice 1999, 1999.
256.Ocena wskaźników morfologicznych i biochemicznych u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B leczonych interferonem alfa : praca doktorska / Urszula Janas-Skulina ; Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ; promotor dr hab. med. Jerzy Caban. - Kraków 1997, 1997.
257.Ocena wybranych metod farmakoterapii w zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa : praca na stopień doktora nauk medycznych / Piotr Dekert ; Ośrodek Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ; promotor prof. dr hab. med. Wojciech Gaszyński. - Łódź 2004, 2004.
258.Ocena wybranych parametrów układu immunologicznego u chorych na przewlekłą białaczkę B-limfocytową leczonych 2-chlorodeoksyadenozyną lub chlorambucylem : praca doktorska / Maria Najder ; Zakład Patologii Nowotworów Katedry Onkologii AM, Klinika Hematologii AM w Łodzi ; promotor Prof. dr hab. med. Tadeusz Robak. - Łódź 2000, 2000.
259.Ocena wyników leczenia interferonem alfa dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B : praca doktorska / Anna Gorczyca ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Lekarski ; promotor Prof. dr hab. med. Janina Stopyrowa. - Kraków 1999, 1999.
260.Ocena występowania osteoporozy na podstawie pomiarów gęstości mineralnej kości wykonanych przy pomocy ilościowej tomografii komputerowej u chorych na astmę oskrzelową leczonych glikokortykosteroidami : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Iwona Trzcińska ; Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Narządowej Akademii Medycznej w Bydgoszczy ; promotor Dr hab. n. med. Prof. nadzw. Akademii Medycznej Władysław Lasek. - Bydgoszcz 1999, 1999.
261.Ocena zaburzeń równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej w przebiegu uszkodzenia płuc i wątroby po zastosowaniu jednorazowej dawki cyklofosfamidu : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii / Eliza Joanna Jurgiel ; Zakład Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku ; promotor dr hab. n. med. Stanisław Sulkowski. - Białystok 1997, 1997.
262.Ocena zastosowania analgezji doopłucnowej jako składowej znieczulenia złożonego do leczenia operacyjnego raka gruczołu piersiowego : [praca doktorska] / Grzegorz Kowalski ; Klinika Opieki Paliatywnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Onkologicznej ; Katedra Onkologii Akademii Medycznej w Poznaniu ; promotor Prof. dr hab. med. Jacek Łuczak. - Poznań 1999, 1999.
263.Ochronne działanie przewlekłej stymulacji &2-adrenergicznej w astmie aspirynowej : praca na stopień doktora nauk medycznych / Anna Prokop ; Klinika Pulmonologii II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ; promotor prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik. - Kraków 1998, 1998.
264.Odległe wyniki leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B u dzieci, preparatami rekombinowanego interferonu alfa : rozprawa doktorska / Agnieszka Bujnowska ; Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor Prof. dr hab. med. Wojciech Służewski. - Poznań 2001, 2001.
265.Ogólne zastosowanie betametazonu w leczeniu chorych z owrzodzeniami goleni na tle przewlekłej niewydolności żylnej / Edward Chorążka ; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego ; promotor prof. dr hab. n. med. Andrzej T. Dorobisz. - Poznań : [s.n.], 2012.
266.Określenie czynników wpływających na skuteczność leczenia za pomocą interferonu alfa-2b dorosłych chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Anna Niwicka-Michałowska ; Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Łodzi ; promotor Prof. dr hab. n. med. Jan Kuydowicz. - Łódź 1999, 1999.
267.Opieka farmaceutyczna / Jerzy Łazowski. - Warszawa : Naczelna Izba Aptekarska, 2004.
268.Opinie na temat leków generycznych wśród lekarzy, farmaceutów i pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej województwa łódzkiego / Paweł Lewek ; I Zakład Medycyny Rodzinnej Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ; promotor dr hab. n. med. prof. UM Przemysław Kardas. - Łódź : [s.n.], 2012.
269.Oporność na leki przeciwbakteryjne szczepów pochodzących od chorych hospitalizowanych w wybranych klinikach wrocławskich : praca na stopień doktora nauk medycznych. [Cz. 1] / Beata Kowalska-Krochmal ; Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu ; promotor prof. dr hab. med. Janina Ruczkowska. - Wrocław : [s.n.], 1999.
270.Oporność na leki przeciwbakteryjne szczepów pochodzących od chorych hospitalizowanych w wybranych klinikach wrocławskich : praca na stopień doktora nauk medycznych. [Cz. 2], Tabele / Beata Kowalska-Krochmal ; Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu ; promotor prof. dr hab. med. Janina Ruczkowska. - Wrocław : [s.n.], 1999.
271.Optymalizacja dawkowania wankomycyny u noworodków urodzonych przedwcześnie, leczonych w oddziale intensywnej opieki neonatologicznej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Ewa Gulczyńska ; [Zakład Farmacji Klinicznej ICZMP ; Zakład Mikrobiologii Klinicznej ICZMP ; Oddział Intensywnej Opieki Neonatologicznej ICZMP] ; promotor dr hab. n. med. Ewa Helwich. - Łódź 1999, 1999.
272.Optymalizacja leczenia depresji amitryptyliną na podstawie badania genotypu utleniania i stężenia leku w surowicy : rozprawa doktorska / Agata Ostapowicz ; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Psychiatrii ; promotor Prof. dr hab. n. med. J[an] Horodnicki. - Szczecin 2000, 2000.
273.Optymalizacja leczenia diazepamem objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego (a.z.a.) : praca na stopień doktora farmacji / Mirosław Rewekant ; Zakład Farmakodynamiki Akademii Medycznej w Warszawie ; [promotor?] Prof. dr hab. med. W.Gumułka. - Warszawa 1999, 1999.
274.Optymalizacja leczenia pacjentów z pierwotnymi kłębuszkowymi zapaleniami nerek małymi dawkami wielonienasyconych kwasów tłuszczowych : praca na stopień doktora nauk medycznych / Beata Sulikowska ; Klinika Chorób Nerek Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Gdańsku ; promotor prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski. - Gdańsk 2000, 2000.
275.Optymalizacja leczenia propafenonem poprzez monitorowanie zależności między fenotypem oksydacji, stężeniami leku i jego metabolitu w surowicy a działaniem przeciwarytmicznym u chorych z napadowym migotaniem przedsionków : [praca doktorska] / Ewa Jaźwińska-Tarnawska ; Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu ; promotor prof. dr hab. Krystyna Orzechowska-Juzwenko. - Wrocław 1997, 1997.
276.Optymalizacja leczenia wola rozlanego nietoksycznego u dorosłych z zastosowaniem L-tyroksyny i jodku potasu, podawanych oddzielnie bądź łącznie : praca na stopień doktora nauk medycznych / Witold Tomaszewski ; Zakład Tyreologii Instytutu Endokrynologii Akademii Medycznej w Łodzi ; promotor prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński. - Łódź 1998, 1998.
277.Optymalizacja stosowania kwasu walproinowego w monoterapii i terapii skojarzonej z tiagabiną u dzieci chorych na padaczkę : [praca doktorska] / Magdalena Hurkacz ; Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu ; promotor Prof. dr hab. Krystyna Orzechowska-Juzwenko. - Wrocław 2000, 2000.
278.Optymalizacja zasad monitorowania stężeń metotreksatu w chorobach nowotworowych u dzieci : [praca doktorska] / Wojciech Bolanowski ; Klinika Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Łodzi ; promotor dr hab. med. Elżbieta Zielińska. - Łódź 2000, 2000.
279.Ostre powikłania kardiotoksyczne leczenia przeciwnowotworowego u dzieci a poziom osoczowy sercowej troponiny T(cTnT) i sercowej izoformy kinazy kreatynowej (CK-MB mass) : praca na stopień doktora nauk medycznych / Radosław Owczuk ; Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Akademii Medycznej w Gdańsku, Studium Doktoranckie Akademii Medycznej w Gdańsku ; promotor Prof. dr hab. Anna Balcerska. - Gdańsk 2001, 2001.
280."Otwarte, randomizowane badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność redukcji dawki cyklosporyny u pacjentów poddanych przeszczepowi nerki leczonych sirolimusem" : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Monika Pokrzepa-Opuchlik ; Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ; promotor dr hab. n.med. Marek Ostrowski. - Szczecin 2002, 2002.
281.Oznaczanie stężeń antybiotyków u dzieci z wodogłowiem leczonych odprowadzeniem płynu mózgowo-rdzeniowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Jolanta Bafeltowska ; Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków. Śląska Akademia Medyczna ; promotor prof. dr hab. Andrzej Jendryczko. - [Katowice 1994], 1994.
282.Oznaczanie stężeń prokainamidu w terapii kontrolowanej zaburzeń rytmu : [praca doktorska] / Jolanta Stanisławska-Nielepkiewicz ; Klinika Kardiologii Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor Doc. dr hab. n. med. Tadeusz Kraska. - Warszawa 1978, 1978.
283.Parametry farmakokinetyczno-farmakodynamiczne w empirycznym leczeniu zakażeń bakteryjnych na przykładzie chemioterapeutyków : rozprawa doktorska / Agnieszka Cios ; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Wydział Farmaceutyczny. Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej ; promotor prof. dr hab. n. farm. Joanna Szymura-Oleksiak. - Kraków 2004, 2004.
284.Parametry gazometryczne, spirometryczne oraz jakość życia chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i astmę poddanych przewlekłej sterydoterapii : [praca doktorska] / Renata Bijata-Bronisz ; Akademia Medyczna im. L. Rydygiera w Bydgoszczy ; promotor dr hab. n. med. prof. nadz. AM Andrzej Dziedziczko. - Bydgoszcz 2001, 2001.
285.Pharmacogenetic analysis in sickness and in health-for better or for worse / by Mia Wadelius ; [Uppsala University]. - Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 1999.
286.Podręcznik farmakologii i terapii Goodmana i Gilmana / red. Laurence L. Brunton, Keith L. Parker ; współred. Donald K. Blumenthal, Iain L. O. Buxton ; red. nauk. wyd. pol. Włodzimierz Buczko ; [tł. Maria Kramkowska, Karol Kramkowski]. - Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2010.
287.Podstawy chemioterapii / Andrzej Danysz, Janusz Jeljaszewicz, Jadwiga Meszaros ; [współaut. Jadwiga Leszczyńska et al.]. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydawnictw Lekarskich, 1983.
288.Polimerazowa reakcja łańcuchowa w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową : praca doktorska / Tomasz Sacha ; Klinika Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ; promotor prof. dr hab. med. Aleksander B. Skotnicki. - Kraków 1998, 1998.
289.Polimorfizm 717 A/G genu CRP a stężenie białka C-reaktywnego u chorych w ostrej fazie niedokrwiennego udaru mózgu, leczonych simwastatyną / Dariusz Kotlęga ; Katedra i Klinika Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie ; promotor prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki. - Szczecin : [s.n.], 2011.
290.Porównanie acenokumarolu i enoksaparyny w profilaktyce wtórnej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Jarosław Kalemba ; Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Akademia Medyczna we Wrocławiu ; promotor prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybak. - Wrocław 2007, 2007.
291.Porównanie bezpośrednich i odległych wyników leczenia cięższych postaci trądzika pospolitego chlorodowodorkiem tetracykliny lub isotretinoiną oraz ocena objawów ubocznych : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych] / Małgorzata Lelit-Zaręba ; z Katedry i Kliniki Dermatologii i Wenerologii Akademii Medycznej w Łodzi ; z Poradni Dermatologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Częstochowie ; promot. prof. dr hab. med. Grażyna Broniarczyk-Dyła. - Łódź 1997, 1997.
292.Porównanie dwóch metod eradykacji Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy : badanie randomizowane : praca doktorska / Krzysztof Przytulski ; Klinika Gastroenterologii i Przemiany Materii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ; promotor dr hab. med. Jarosław Reguła. - Warszawa : [s.n.], 1999.
293.Porównanie efektów antynowotworowych mangano-porfiryny z fotofrinem II i HpD w oparciu o model przeszczepialnego mięsaka włóknistego BFS1 u myszy BALB/c : praca na stopień doktora nauk medycznych / Marlena Kowalczyk ; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych ; promotor dr hab. Piotr Ziółkowski. - Wrocław 2001, 2001.
294.Porównanie efektów leczenia zapalenia cewki moczowej wywołanego przez Chlamydia trachomatis z zapaleniami spowodowanymi innymi drobnoustrojami : rozprawa doktorska / Mariusz Strojny ; [Poradnia Urologiczna Szpitala Specjalistycznego w Pile], A.M. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor prof. dr hab. med. Zbigniew Kwias. - Poznań [2000?], 2000.
295.Porównanie pięciu leków wprowadzających do znieczulenia ogólnego u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Iwona Dąbrowska-Wójciak ; Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii II Klinika Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Łodzi ; promotor prof. dr hab. n. med. Jerzy Bodalski. - Łódź 1998, 1998.
296.Porównanie skuteczności klinicznej dwóch postaci kwasu walproinowego (syrop i mikrogranulki) u dzieci z padaczką / Barbara Kiryluk ; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UDSK ; promotor prof. dr hab. med. Wojciech Sobaniec. - Białystok : [s.n.], 2011.
297.Porównanie skuteczności leczenia wigabatryną i karbamazepiną w monoterapii nowo rozpoznanej padaczki u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Jolanta Strzelecka ; Klinika Neurologii Dziecięcej AM [Akademii Medycznej] w Białymstoku ; promotor prof. dr hab. n.med. Wojciech Sobaniec. - Białystok 2001, 2001.
298.Porównanie wpływu leków hipotensyjnych antyadrenergicznych na sprawność psychomotoryczną pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym : rozprawa doktorska / Piotr Gryglas ; Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk. - Warszawa 2005, 2005.
299.Porównanie wpływu nifedypiny i kaptoprilu na funkcję lewej komory w istotnej bezobjawowej niedomykalności aortalnej : praca na stopień doktora nauk medycznych / Marek Banaszewski ; Instytut Kardiologii. Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej ; promotor prof. dr hab. med. Wanda Rydlewska-Sadowska. - Warszawa 1996, 1996.
300.Porównanie wpływu promieniowania laserowego małej mocy o długości fali 810 nm na opór naczyniowy tętnicy ogonowej szczura wyzwolony przez BAY K8644 z fenylefryną : praca doktorska / Krzysztof Wiśniewski ; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera. Katedra i Zakład Farmakologii i Terapii ; promotor dr hab. med. Leszek Szadujkis-Szadurski, prof. nadzw. AM. - Bydgoszcz 2001, 2001.
301.Porównanie wpływu siarczanu magnezu, labetalolu i isradypiny na opór naczyń płodowych łożyska wywołany U 46619 stabilnym analogiem tromboksanu A2 w warunkach doświadczalnej perfuzji dwustronnej zrazika łożyska ludzkiego : rozprawa doktorska / Mariusz Skoczyński ; Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Akademii Medycznej w Lublinie ; promotor Prof. dr hab. Marian Semczuk. - Lublin 1998, 1998.
302.Porównanie wrażliwości na cytostatyki nowotworów in vivo oraz hodowanych komórek nowotworowych : (rozprawa doktorska) / Aldona Kaczmarek, Andrzej Rozmiarek ; Pracownia Testowania Cytostatyków Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu ; promotor prof. drhab. med. Maciej Zabel. - Poznań 1997, 1997.
303.Porównanie wyników terapii neuroleptykami skojarzonej z alprazolamem lub placebo w schizofrenii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Alfreda Ruzikowska ; III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ; promotor prof. dr hab. med. Marek Jarema. - Warszawa 2002, 2002.
304.Porównawcza kinetyka doustnie zastosowanego propranololu i atenolu u chorych po resekcji żołądka : praca na stopień doktora nauk medycznych / Grzegorz Wojciechowski ; Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Pomorskiej Akademii Medycznej ; Katedra Farmakologii i Toksykologii Pomorskiej Akademii Medycznej ; promotor prof. dr hab. n. med. Jerzy Wójcicki. - Szczecin 1998, 1998.
305.Porównawcza ocena ampicyliny i preparatu CEAH na modelu doświadczalnego izolowanego zapalenia płuc u szczurów białych : [praca doktorska] / Andrzej Smorczewski ; Zakład Mikrobiologii Instytutu Biostruktury Akademii Medycznej w Białymstoku ; promotor prof. dr hab. Jerzy Borowski. - Białystok 1979, 1979.
306.Postępy farmakologii klinicznej ciąży i chorób wieku rozwojowego / pod red. T. Chruściela ; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. - Warszawa : Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, 1991.
307.Postępy insulinoterapii - rys historyczny : praca na stopień doktora nauk medycznych / Ewa Obel ; Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. Międzywydziałowy Zakład Historii Nauk Medycznych ; promotor prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski. - Lublin : [s.n.], 2003.
308.Poziom frakcji całkowitej i zjonizowanej magnezu na podstawie analizy biochemicznej krwi i włosów oraz wpływ suplementacji magnezem (Slow-Mag B6) na wybrane parametry w chorobie nadciśnieniowej u pacjentów leczonych różnymi grupami leków : praca na stopień doktora nauk medycznych / Piotr Michoń ; [Poradnia Medycyny Rodzinnej Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej PAM] ; promotor prof. dr hab. med. Tadeusz Kozielec. - Szczecin 2000, 2000.
309.Praktyczne wskazówki przeliczania dawek leków stosowanych w ratownictwie medycznym : materiały dydaktyczne dla studentów Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauki o Zdrowiu / pod red. Anny Staniszewskiej i Bożeny Tarchalskiej-Kryńskiej ; Warszawski Uniwersytet Medyczny. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr 2013.
310.Problematyka błędów farmakoterapii zakażeń w opiniach sądowo-lekarskich / Artur Drzewiecki. - Kraków : Krakowska Oficyna Naukowa Tekst, 2013.
311.Procesy hemostazy u chorych leczonych z powodu zawału mięśnia sercowego : praca na stopień doktora nauk medycznych / Arkadiusz Michalski ; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Katedra i Zakład Patofizjologii ; promotor Prof. dr hab. med. Maria Kotschy profesor zw. Akademii Medycznej. - Bydgoszcz 1999, 1999.
312.Profilaktyczne stosowanie granulocytarnego i granulocytarno-makrofagowego czynnika wzrostu jako leczenie wspomagające mielosupresji wywołanej intensywną chemioterapią chorób nowotworowych u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych / Mariola Osińska-Królak ; Akademia Medyczna w Bydgoszczy Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii ; promotor prof. zw. dr hab. med. Anna Balcar-Boroń. - Bydgoszcz 1998, 1998.
313.Prognostyczna wartość badań EEG podczas programu leczenia, wycofywania i po zakończeniu terapii karbamazepiną w kryptogennej padaczce ogniskowej u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Barbara Szwed-Białożyt ; promotor prof. Ś.A.M. dr hab. n. med. Elżbieta Marszał. - Katowice 1999, 1999.
314.Prospektywna ocena skuteczności antybiotykoterapii u chorych z posocznicą spowodowaną zapaleniem otrzewnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Urszula Zielińska ; Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ; promotor prof. dr hab. n. med. Jacek Jastrzębski. - Warszawa 2004, 2004.
315.Próba oceny leczniczego działania fluoru w osteoporozie : praca na stopień doktora nauk medycznych / Andrzej Wasiak ; Katedra i Klinika Ortopedii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ; promotor prof. dr hab. Tomasz Żuk. - Szczecin 1980, 1980.
316.Próba określenia i oceny czynników warunkujących odpowiedź terapeutyczną na leczenie Metotreksatem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów : praca na stopień doktora nauk medycznych / Bożena Targońska-Stępniak ; Katedra i Klinika Reumatologii Akademii Medycznej w Lublinie ; promotor prof. dr hab. med. Leszek Szczepański. - Lublin 1998, 1998.
317.Próba określenia roli rhTNF w regulacji resorpcji kości w oparciu o badania na myszach z genetycznie uwarunkowaną osteopetrozą : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej / Małgorzata Szperl ; Zakład Immunologii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor płk prof. dr hab. Wiesław-Wiktor Jędrzejczak. - Warszawa 1998, 1998.
318.Próba optymalizacji leczenia sezonowych alergicznych nieżytów nosa u dzieci przy stosowaniu doustnych leków antyhistaminowych nowej generacji (Hismal, Zyrtec), kortykoidów inhalacyjnych (Beconase, Syntaris) oraz donosowego kromoglikanu dwusodowego (Lomusol) : [praca doktorska] / Jarosław Siebiatyński ; Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Białymstoku ; promotor prof. dr hab. med. Jerzy Hofman. - Białystok 1997, 1997.
319.Próba potencjalizacji terapii przeciwpsychotycznej olanzapiną przy pomocy dehydroepiandrosteronu u mężczyzn chorych na schizofrenię / Justyna Holka-Pokorska ; Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. III Klinika Psychiatrii ; promotor prof. dr hab. n. med. Marek Jarema. - Warszawa : [s.n.], 2011.
320.Próba zastosowania L-argininy w leczeniu chorych na miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych : praca na stopień doktora nauk medycznych / Maciej Sławiński ; Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ ; promotor prof. dr hab. med. Lilia Grodzińska. - Kraków 1998, 1998.
321.Próby zmniejszenia działań ubocznych i zwiększenia efektywności przeciwnowotworowej interleukiny 12 u myszy / Jakub Gołąb ; Zakład Immunologii. Instytut Biostruktury. Akademia Medyczna w Warszawie ; promotor prof. dr hab. n. med. Marek Jakóbisiak. - Warszawa : [s.n.], 1998.
322.Przebieg dny w toku leczenia allopurinolem : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Elżbieta Eyman ; Oddział Chorych na Dnę Instytutu Reumatologicznego ; promotor doc. dr hab. med. Elżbieta Kawenoki-Minc. - Warszawa 1978, 1978.
323.Przemiana lipidowa u ciężarnych z zagrażającym porodem przedwczesnym przy zastosowaniu tokolizy bromowodorkiem fenoterolu : praca doktorska / Joanna Krzemieniewska ; I Katedra i Klinika Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu ; promotor prof. dr hab. nauk med. Jerzy Robaczyński. - Wrocław 1999, 1999.
324.Przenikanie do skóry sulfametoksazolu i trimetoprimu po podaniu doustnym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Andrzej Królicki ; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych ; promotor dr hab. Adam Klimowicz. - Szczecin 2001, 2001.
325.Przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów leczonych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na przykładzie antybiotykoterapii zakażeń dróg oddechowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Przemysław Kardas ; Zakład Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej w Łodzi ; promotor dr hab. med. Ewa Ratajczyk-Pakalska. - [Łódź 1999], 1999.
326.Przydatność badań neurofizjologicznych w diagnostyce kręczu karku i ocenie leczenia toksyną botulinową typu A : praca na stopień doktora nauk medycznych / Bogumiła Stachowska-Tomczak ; Katedra i Klinika Neurochirurgii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor prof. dr hab. med. Stanisław Nowak. - Poznań 2002, 2002.
327.Przydatność kliniczna monitorowania stężenia kwasu mykofenolowego w ocenie ryzyka odrzucania i bezpieczeństwa terapii u biorców przeszczepu nerki : rozprawa doktorska / Magdalena Kuriata-Kordek ; Akademia Medyczna we Wrocławiu. [Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej] ; promotor dr hab. n. med. Maria Boratyńska. - Wrocław 2003, 2003.
328.Przydatność oznaczania stężenia 1,5-anhydro-D-glucitolu w osoczu chorych dla optymalizacji leczenia cukrzycy : rozprawa doktorska / Hanna Winiarska ; Katedra i Zakład Farmakologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor prof. dr hab. Krystyna Szczawińska. - Poznań 2000, 2000.
329.Przydatność wziewnie podawanej heparyny i jej drobnocząsteczkowych frakcji w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc : praca doktorska / Wojciech Kaleta ; Pracownia Hemostazy Kliniki Hematologii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor Dr hab. n. med. Piotr Psuja. - Poznań 1999, 1999.
330.QPCR i QRT-PCR (TaqMan) w kwalifikacji chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B do leczenia interferonem : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych w specjalności biochemia farmaceutyczna / Barbara Strzałka ; Śląska Akademia Medyczna. Wydział Farmaceutyczny. Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki ; promotor prof. zw. dr hab. Tadeusz Wilczok. - Sosnowiec 2004, 2004.
331.Randomizowana, prospektywna ocena porównawcza wpływu metforminy na wyrównanie metaboliczne u otyłych chorych na cukrzycę typu 2 leczonych insuliną : rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk medycznych / Andrzej Krawczyk ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii ; promotor prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek. - Zabrze 2003, 2003.
332.Rola antagonistów receptorów NMDA w modulowaniu aktywności drgawkowej myszy poddanych różnym modelom doświadczalnego niedokrwienia mózgu : praca doktorska / Robert Rejdak ; Katedra i Zakład Farmakologii Akademii Medycznej w Lublinie ; promotor Prof. dr hab. n. med. Maria Sieklucka-Dziuba. - Lublin 2000, 2000.
333.Rola białka p53 w odnowie hematopoezy po leczeniu 5-fluorouracylem : praca doktorska / Paweł Włodarski ; Zakład Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor Dr hab. n. med. Tomasz Skórski. - Warszawa 2000, 2000.
334.Rola chemio i hormonoterapii w paliatywnym leczeniu raka sutka. - Kraków [1977?], 1977.
335.Rola egzogennej melatoniny podczas kardiotoksycznego działania dauno- i doksorubicyny na mięsień sercowy szczura : praca doktorska / Piotr Dzięgiel ; Katedra i Zakład Higieny Akademii Medycznej we Wrocławiu ; promotor prof. dr hab. Zbigniew Jethon. - Wrocław 1999, 1999.
336.Rola endoteliny w patogenezie nadciśnienia tętniczego wywołanego podawaniem rekombinowanej erytropoetyny : rozprawa doktorska / Joanna Soin ; Instytut Transplantologii Akademia Medyczna w Warszawie ; promotor prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong. - Warszawa 1999, 1999.
337.Rola erytropoetyny w leczeniu wspomagającym dzieci dotkniętych chorobą nowotworową : praca na stopień doktora nauk medycznych / Barbara Kaczorowska-Hać ; Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Akademii Medycznej w Gdańsku ; promotor prof. dr hab. med. Anna Balcerska. - Gdańsk 2002, 2002.
338.Rola melatoniny w leczeniu doświadczalnych wrzodów żołądka : praca doktorska / Iwona Brzozowska ; Zakład Fizjologii Klinicznej Katedry Fizjologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ; promotor prof. dr hab. med. Stanisław Konturek. - Kraków 2001, 2001.
339.Rola morfiny i innych silnych opioidów oraz ketaminy w leczeniu trudnych do uśmierzenia bólów nowotworowych : praca na stopień doktora nauk medycznych / Aleksandra Kotlińska-Lemieszek ; Klinika Opieki Paliatywnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Onkologicznej. Katedra Onkologii. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor Prof. dr hab. med. Jacek Łuczak. - Poznań 2002, 2002.
340.Rola układu GABAergicznego w mechaniźmie hipotensyjnego działania klonidyny : praca doktorska / Barbara Goźlińska ; Zakład Farmakologii Instytutu Leków w Warszawie ; promotor prof. dr hab. n. farm. Halina Czyżewska-Szafran. - Warszawa 1996, 1996.
341.Rola unerwienia monoaminergicznego ośrodkowego układu nerwowego w działaniu przeciwbólowym leków przeciwdepresyjnych : praca doktorska / Iwona Korzeniewska-Rybicka ; Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademia Medyczna, Warszawa ; promotor Prof. dr hab. med. Adam Płaźnik. - Warszawa 2000, 2000.
342.Rola węglanu litu w leczeniu choroby Graves-Basedowa w skojarzeniu z jodem radioaktywnym : praca na stopień doktora nauk medycznych / Marzena Wojda ; Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor dr hab. n. med. Ewa Bar-Andziak. - Warszawa 2001, 2001.
343.The role of isotretinoin (roaccutane) in the treatment of acne vulgaris : doctoral thesis / Nabila Rashid ; Dermatology Department, Medical Academy Poznań ; supervised by ass. prof. Zygmunt Adamski, M.D. - Poznań 1997, 1997.
344.Samoistne nadciśnienie tętnicze a działanie leków przeciwpadaczkowych : praca doktorska / Anna Jędrych ; Zakład Farmakologii Instytutu Leków ; promotor prof. dr hab. Halina Czyżewska-Szafran. - Warszawa 1996, 1996.
345.Science policy roundtable on the heterogeneity of treatment effects / guest ed. Sheldon Greenfield ; [fac. Jill A. Berger et al.]. - New York : Elsevier, 2007.
346.Skojarzenie immunosupresji Cyklosporyną A ze stałym podawaniem ketokonazolu u pacjentów po transplantacji serca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Jacek Wojarski ; Klinika Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach ; Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ; promotor prof. dr hab. n. med. Marian Zembala. - [Katowice 1998], 1998.
347.Skojarzone leczenie tymoleptykiem i neuroleptykiem chorych z prostym zespołem depresyjnym w przebiegu choroby afektywnej : praca doktorska / Andrzej Wasieczko ; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Lekarski Collegium Medicum. [Klinika Psychiatrii Dorosłych] ; promotor prof. dr hab. med. Jacek Bomba. - Kraków 1995, 1995.
348.Skuteczność 2-chlorodezoksyadenozyny w terapii pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną : praca doktorska / Wiesław S. Nowak ; Katedra i Klinika Hematologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ; promotor prof. dr hab. med. Aleksander B. Skotnicki. - Kraków 2000, 2000.
349.Skuteczność amiodaronu oraz potasu i magnezu w roztworze glukozy z insuliną w leczeniu napadowego migotania przedsionków : praca doktorska / Jacek Cybulski ; [Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Klinika Kardiologii w Warszawie] ; promotor Prof. dr hab. med. Leszek Ceremużyński. - Warszawa 2000, 2000.
350.Skuteczność chemioterapii dotętniczej przerzutów raka jelita grubego do wątroby : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Jan Korniluk ; Klinika Onkologii z Poradnią Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej ; promotor płk dr hab. n. med. Cezary Szczylik prof. nadzw. - Warszawa 1999, 1999.
351.Skuteczność dostosowania terapii hipotensyjnej do dobowego rytmu ciśnienia tętniczego krwi : praca doktorska / Anna Miczke ; Klinika Chorób Wewnętrznych i Zaburzeń Metabolicznych Akademii Medycznej w Poznaniu ; promotor prof. dr hab. med. Danuta Pupek-Musialik. - Poznań 2001, 2001.
352.Skuteczność działania przeciwmiażdżycowego kwercetyny i fenylomaślanu sodowego u królików : praca na stopień doktora nauk medycznych / Krzysztof Mokrzycki ; Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Klinika Kardiochirurgii ; Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ; promotor prof. dr hab. n. med. Jerzy Wójcicki. - Szczecin : [s.n.], 1998.
353.Skuteczność farmakoterapii a interakcje wybranych grup leków : rozprawa doktorska / Jarosław Woroń ; Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ; promotor prof. dr hab. med. Elżbieta Kostka-Trąbka. - Kraków 2003, 2003.
354.Skuteczność i bezpieczeństwo metadonu w porównaniu do klonidyny i leczenia objawowego w detoksykacji osób uzależnionych od opiatów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Elżbieta Karina Steinbarth-Chmielewska ; Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ; promotor doc. dr hab. Małgorzata Rzewuska. - Warszawa 2000, 2000.
355.Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania iwabradyny u pacjentów z chorobami obturacyjnymi / Sebastian Majewski ; Klinika Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ; promotor prof. dr hab. med. Paweł Górski. - Łódź : [s.n.], 2012.
356.Skuteczność interferonu alfa-2a w leczeniu przewlekłego, przetrwałego zapalenia wątroby etiologii HCV : praca na stopień doktora nauk medycznych / Arkadiusz Kuziemski ; Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Bydgoszczy ; promotor prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota. - Bydgoszcz 1996, 1996.
357.Skuteczność rekombinowanego Alfa Interferonu w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C : praca doktorska / Paweł Piszko ; promotor prof. dr habil. Andrzej Gładysz. - Wrocław : [s.n.], 1997.
358.Skuteczność terapii ubikwitynowej w alkoholowej marskości wątroby : rozprawa doktorska / Irena Ciećko-Michalska ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Lekarski Collegium Medicum Katedra i Klinika Gastroenterologii ; promotor Prof. dr hab. med. Józef Bogdał. - Kraków 1999, 1999.
359.Sporządzanie i ocena biofarmaceutyczna emulsji submikronowych z pilokarpiną jako kropli do oczu : praca doktorska / Katarzyna Żurowska-Pryczkowska ; Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej Akademii Medycznej w Gdańsku ; promotor dr hab. Małgorzata Sznitowska. - Gdańsk 1999, 1999.
360.Stan neurologiczny i subpopulacje leukocytów u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym podczas i po leczeniu kladribiną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Jerzy Kamienowski ; Pracownia Farmakologii Doświadczalnej. Instytut-Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk ; promotor doc. dr hab. Paweł Grieb. - Warszawa 2001, 2001.
361.Stan przyzębia dzieci leczonych przewlekle preparatami przeciwpadaczkowymi : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii / Elżbieta Borowicz-Andrzejewska ; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; Instytut Stomatologii Dzieci i Młodzieży ; promotor prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka. - Poznań 1997, 1997.
362.Stan zdrowia jamy ustnej, a ilość bakterii wywołujących próchnicę u osób leczonych metotreksatem z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów : praca na stopień doktora nauk medycznych / Ilona Wójcik-Chęcińska ; Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Lublinie ; promotor prof. dr hab. Teresa Bachanek. - Lublin 2001, 2001.
363.Standardyzacja doustnego i dooskrzelowego testu prowokacyjnego z aspiryną w diagnostyce astmy aspirynowej : praca na stopień doktora nauk medycznych / Anna Bestyńska-Krypel ; Klinika Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ ; promotor prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska. - Kraków 1998, 1998.
364.Stężenia kolagenu typu I (PICP) i III (PIIINP) oraz hydroksyproliny u chorych z owrzodzeniem podudzi w przebiegu zespołu pozakrzepowego leczonych Polfiliną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Koryna Jaworek-Kasperek ; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Zabrzu ; Kliniczny Oddział Dermatologii Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu ; promotor prof. dr hab. n. med. Barbara Buntner. - Zabrze 1999, 1999.
365.Stężenie [beta]2-mikroglobuliny we krwi chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B i C leczonych lekami przeciwwirusowymi : rozprawa doktorska / Aldona Kowalczuk-Kot ; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego, Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Akademii Medycznej w Białymstoku ; [promotor] Prof. zw. dr hab. Danuta Prokopowicz. - Białystok 2001, 2001.
366.Stężenie digoksyny w surowicy u chorych leczonych ambulatoryjnie i szpitalnie oraz jej interakcje z innymi stosowanymi lekami : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Ryszard Serafin ; promotor prof. dr hab.Bogumił Halawa. - Wrocław 1997, 1997.
367.Stężenie insulinopodobnego czynnika wzrostu - 1 u chorych z hipercholesterolemią zagrożonych chorobą niedokrwienną serca leczonych simwastatyną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Barbara Pietrasińska ; Katedra i Oddział Kliniczy Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej ; promotor dr hab. n. med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska. - Zabrze 2003, 2003.
368.Stężenie sICAM-1, TNFalfa i jego rozpuszczalnych receptorów w surowicy chorych przewlekle zakażonych wirusem C zapalenia wątroby leczonych interferonem alfa : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Iwona Warakomska ; Katedra i Klinika Ftizjopneumonologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach ; promotor dr hab. n.med. Andrzej Wiczkowski. - Zabrze 2001, 2001.
369.Stężenie wybranych hormonów u kobiet po menopauzie z reumatoidalnym zapaleniem stawów po różnych sposobach leczenia farmakologicznego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Joanna Głogowska-Szeląg ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach Wydział Lekarski w Zabrzu ; I Katedra Patofizjologii Śląska Akademia Medyczna ; promotor prof. dr hab. n. med. Barbara Buntner. - Zabrze 1998, 1998.
370.Stosowanie antybiotyków w lecznictwie ambulatoryjnym w Polsce w latach 2004-2008 / Małgorzata Chlabicz ; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu ; promotor dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz. - Białystok : [s.n.], 2011.
371.Struktura i funkcja wątroby w warunkach podawania wybranych dwuskładnikowych preparatów antykoncepcyjnych : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych / Adam Maicher ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach ; promotor prof. dr hab. n. med. Marcin Kamiński. - Katowice 1997, 1997.
372.Subpopulacje limfocytów T i NK w wybranych chorobach limfoproliferacyjnych linii B w okresie rozpoznania i po leczeniu cytostatycznym : rozprawa doktorska / Urszula Podstawka ; Zakład Fizjopatologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ; promotor doc. dr hab. Joanna Kopeć-Szlęzak. - Warszawa 2000, 2000.
373.Terapia medica pratica / Giovanni Allegro. - Bologna : Ed. Grasso, dr. 1984.
374.Terapia monitorowana depresji - potencjalizacja jonami magnezu / Beata Ryszewska-Pokraśniewicz ; Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ; promotor dr hab. n. med. Maria Radziwoń-Zaleska. - Warszawa : [s.n.], 2012.
375.Terapia monitorowana depresji : praca doktorska / Maria Radziwoń-Zaleska ; Akademia Medyczna w Warszawie. Katedra i Klinika Psychiatryczna ; promotor prof. dr hab. n. med. Waldemar Szelenberger. - Warszawa 1998, 1998.
376.Today's drugs : specially commissioned articles from the British Medical Journal. Vol. 3 / . - London : British Medical Association, 1973.
377.Udział czynników jatrogennych w patogenezie uzależnienia od benzodiazepin. Porównanie skuteczności karbamazepiny i tianeptyny w zespole odstawienia benzodiazepin : praca na stopień doktora nauk medycznych / Jarosław Kornowski ; [Akademia Medyczna w Gdańsku], Oddział Nerwic Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd. ; promotor Prof. dr hab. med. Adam Bilikiewicz. - Starogard Gdański 2001, 2001.
378.Uszkodzenie i naprawa DNA w komórkach ludzkich prawidłowych i nowotworowych, poddawanych działaniu adriamycyny : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych / Beata M. Gruber ; Zakład Leków Witaminowych Instytutu Leków ; promotor doc. dr hab. Elżbieta L. Anuszewska. - Warszawa 2000, 2000.
379.Uwarunkowania kliniczne przedoperacyjnej chemioterapii indukcyjnej u chorych na miejscowo ograniczonego niedrobnokomórkowego raka płuca /NDRP : praca na stopień doktora nauk medycznych / Beata Ptaszek ; III Klinika Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc ; promotor doc. dr hab. med. Elżbieta Wiatr. - Warszawa 2004, 2004.
380.Uważaj, co jesz, gdy zażywasz leki : interakcje między żywnością, suplementami diety a lekami : porady lekarzy i dietetyków / Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski ; aut. Jan Dzieniszewski [et al.]. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.
381.Uważaj, co jesz, gdy zażywasz leki : interakcje między żywnością, suplementami diety a lekami : porady lekarzy i dietetyków / [red.] Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski ; aut. Jan Dzieniszewski [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2007.
382.Wartość urecholiny, probantyny i lioresalu w usprawnianiu pęcherza moczowego w poprzecznym uszkodzeniu rdzenia kręgowego : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych. [Cz. 1] / Józef Antoni Kowalczyk ; Oddział Paraplegii Góniczego Centrum Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej "Repty" ; promotor prof. dr hab. Jerzy Zieliński. - [S.l., ok. 1975].
383.Wartość urecholiny, probantyny i lioresalu w usprawnianiu pęcherza moczowego w poprzecznym uszkodzeniu rdzenia kręgowego : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych. [Cz. 2], Dodatek do rozprawy na stopień doktora nauk medycznych [...] p.t.: Wartość [...] / Józef Antoni Kowalczyk ; Oddział Paraplegii Góniczego Centrum Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej "Repty" ; promotor prof. dr hab. Jerzy Zieliński. - [S.l., ok. 1975].
384.Wczesne rozpoznawanie pooperacyjnych zakrzepic i ocena skuteczności farmakologicznej profilaktyki zakrzepicy : [praca habilitacyjna] / Janusz Sowier ; Klinika Chirurgii Ogólnej Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej w Poznaniu. - Poznań 1978, 1978.
385.WHO Drug Information. - Geneva : World Health Organization, 1987-.
386.Wielokierunkowe działania inhibitorów konwertazy u chorych ze stabilną chorobą wieńcową : rozprawa doktorska / Marian Sierant ; Ślaska Akademia Medyczna w Katowicach. Wydział Lekarski w Katowicach. Katedra Farmakologii. Zakład Farmakologii Klinicznej ; promotor dr hab. n. med. Bogusław Okopień. - Katowice 2006, 2006.
387.Wpływ 1,25-dihydroksywitaminy D3 na wybrane parametry progresji nowotworowej, badanie możliwości połączeń z innymi modulatorami odpowiedzi biologicznej na modelu angiogenezy nowotworowej : praca doktorska / Dorota Nowicka ; Klinika Dermatologii Instytutu Wenerologii Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor prof. dr hab. med. Sławomir Majewski. - Warszawa 2002, 2002.
388.Wpływ 30- i 90-dniowego leczenia hipolipemizującego statyną lub fibratem na stężenie wybranych adipokin i cytokin prozapalnych / Łukasz Bułdak ; Śląski Uniwersytet Medyczny. Wydział Lekarski w Katowicach. Katedra Farmakologii ; promotor prof. dr hab. med. Bogusław Okopień. - Katowice : [s.n.], 2011.
389.Wpływ aerozoli antybiotyków przeciwbakteryujnych i przeciwgrzybicznych na stabilność monowarstwy fosfolipidowej surfaktanu płucnego : rozprawa doktorska / Ewa Kniat-Mijal ; Klinika Pneumonologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor prof. dr hab. Jerzy Alkiewicz. - Poznań 1997, 1997.
390.Wpływ agonistów i antagonistów receptorów jądrowych retinoidów na proliferację i zdolności angiogenne keratynocytów : praca doktorska / Anna Wróbel ; Instytut Wenerologii Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor Prof. dr hab. med. Sławomir Majewski. - Warszawa 2000, 2000.
391.Wpływ agonistów receptorów adenozynowych na przeciwdrgawkowe działanie leków przeciwpadaczkowych w teście maksymalnego elektrowstrząsu u myszy : praca na stopień doktora nauk medycznych / Mirosław Jasiński ; Katedra i Zakład Farmakologii i Toksykologii Akademii Medycznej w Lublinie ; promotor Prof. dr hab. Stanisław J. Czuczwar. - Lublin 1999, 1999.
392.Wpływ amifostyny na niepożądane działania doksorubicyny u królików : praca na stopień doktora nauk medycznych / Piotr Potemski ; Klinika Chemioterapii Onkologicznej Katedry Onkologii Akademii Medycznej w Łodzi ; promotor prof. dr hab. med. Przedzisław Polakowski. - Łódź 1998, 1998.
393.Wpływ aminofilin, strychniny oraz LY 300164 na przeciwdrgawkowe działanie karbamazepiny i okskarbazepiny : praca doktorska / Jacek Dziuba ; Katedra i Zakład Farmakologii AM [Akademii Medycznej] ; promotor prof. dr hab. med. Stanisław Jerzy Czuczwar. - Lublin 2000, 2000.
394.Wpływ antagonistów kwasu N-metylo-D-asparaginowego na toksyczne działanie związków hamujących aktywność acetylocholinoesterazy oraz na efektywność atropiny w zatruciach tymi związkami : [praca doktorska] / Andrzej Dekundy ; Instytut Medycyny Wsi ; [promotor Prof. dr hab. Andrzej Turski]. - Lublin : [s.n.], 2001.
395.Wpływ antybiotykoterapii na tokolizę w zaawansowanej ciąży zagrożonej : praca doktorska / Monika Bobrzyńska ; Klinika Ginekologii i Położnictwa Septycznego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Katedra Ginekologii i Położnictwa Collegium Medicum UJ ; promotor dr hab. med. Alfred Reroń. - Kraków 2002, 2002.
396.Wpływ bioflawonoidów i lecytyny na przebieg miażdżycy doświadczalnej u królików : praca na stopień doktora nauk medycznych / Monika Białecka ; Katedra Farmakologii i Toksykologii Pomorskiej Akademii Medycznej ; promotor prof. dr hab. n. med. Jerzy Wójcicki. - Szczecin 1995, 1995.
397.Wpływ bisfosfonianów na strukturę kości oceniany metodą scyntygraficzną i radiologiczną : praca na stopień doktora nauk medycznych / Paweł Kapuściński ; Centrum Medyczne Uniwersytetu Indiana ; Klinika Chorób Wewnętrznych Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ; promotor prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska. - Warszawa 1999, 1999.
398.Wpływ blokerów kanału wapniowego na funkcję płytek krwi u chorych na cukrzycę typu II / Marzenna Cieszyńska ; Katedra i Klinika Angiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu ; promotor prof. dr hab. Barbara Kowal-Gierczak. - Wrocław : [s.n.], 1997.
399.Wpływ budezonidu stosowanego w różnych dawkach na wybrane wskaźniki gospodarki wapniowo-fosforanowej i metabolizmu kostnego u dzieci chorych na astmę oskrzelową / Małgorzata Olszowiec-Chlebna ; Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii III Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika ; promotor prof. dr hab. n. med. Iwona Stelmach. - Łódź : [s.n.], 2011.
400.Wpływ Cisapride na oczyszczanie przełyku z kwasu solnego : praca doktorska / Ewa Zwierzchowska ; Katedra i Klinika Gastroenterologii [Akademii Medycznej] we Wrocławiu ; promotor prof. dr hab. Zbigniew Knapik. - Wrocław 1998, 1998.
401.Wpływ cordafenu na niektóre wykładniki aktywności wolnorodnikowej i aktywności antyoksydacyjnej krwinek czerwonych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Renata Gonciarz ; VI Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych. Śląska Akademia Medyczna ; promotor prof. dr hab. n. med. Adam Misiewicz. - Katowice 1996, 1996.
402.Wpływ cytostatyków na aktywność dwusacharydaz błony śluzowej jelita cienkiego u ludzi / Jerzy Wojnar ; I Klinika Chorób Wewnętrznych Instytutu Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej im. L. Waryńskiego w Katowicach. - Katowice 1977, 1977.
403.Wpływ cytostatyków na apoptozę limfocytów w przewlekłej białaczce limfatycznej B-komórkowej w badaniach in vitro : praca doktorska / Larissa Verda ; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski. Katedra i Klinika Hematologii ; promotor prof. dr hab. med. Aleksander B. Skotnicki. - Kraków 2000, 2000.
404.Wpływ dizopiramidu na funkcję skurczową i rozkurczową lewej komory u pacjentów z pierwotną kardiomiopatią przerostową z zawężaniem drogi odpływu : [praca doktorska] / Jolanta Biernat ; II Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej ; promotor Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mandecki. - [Katowice] 2000, 2000.
405.Wpływ długotrwałego podawania nifedypiny i werapamilu na niektóre wskaźniki biochemiczne reaktywności receptorów alfa1-adrenergicznych i beta-adrenergicznych w mózgu szczurów : rozprawa doktorska / Grzegorz Marczak ; Zakład Farmakologii Katedry Farmakologii Akademii Medycznej w Łodzi ; promotor prof. dr hab. Anna Szadowska. - Łódź 1998, 1998.
406.Wpływ dobutaminy i pentoksyfiliny na wybrane parametry biochemiczne, świadczące o przepływie w łożysku trzewnym królików poddawanych wentylacji mechanicznej z różnymi wartościami dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Radosław Goraj ; Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Warszawie ; promotor płk prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki. - Warszawa 1997, 1997.
407.Wpływ doksazosyny na zmiany stężenia potasu w surowicy krwi wywołane wysiłkiem fizycznym u chorych z terminalną niewydolnością nerek : rozprawa doktorska / Tomasz Waluś ; Śląska Akademia Medyczna. Wydział Lekarski w Katowicach ; promotor dr hab. n. med. Michał Nowicki. - Katowice 2000, 2000.
408.Wpływ doraźnego i przewlekłego stosowania nifedypiny na czynność lewej komory serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym granicznym i utrwalonym : praca na stopień doktora nauk medycznych / Elżbieta Florczak ; Instytut Kardiologii. Klinika Nadciśnienia Tętniczego ; promotor prof. dr hab. n. med. Marek Sznajderman. - Warszawa 1997, 1997.
409.Wpływ doświadczalnej cholestazy zewnątrzwątrobowej na wchłanianie, dystrybucję i eliminację digoksyny : praca na stopień doktora nauk medycznych / Maciej Wójcicki ; Samodzielna Pracownia Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej Pomorskiej Akademii Medycznej ; promotor dr hab. Barbara Gawrońska-Szklarz. - Szczecin 1995, 1995.
410.Wpływ doustnej antykoncepcji na aktywację i reaktywność płytek krwi u kobiet oraz u ich noworodków - możliwe mechanizmy molekularne : praca doktorska / Danuta Skrzypińska ; Samodzielna Pracownia Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Akademii Medycznej w Łodzi ; promotor dr hab. biol. med. Cezary Watała. - Łódź 1999, 1999.
411.Wpływ doustnych leków przeciwcukrzycowych na poziom amyliny w osoczu chorych z cukrzycą insulinozależną (Typ 2) : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych / Bożena Zapęcka-Dubno ; Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor prof. dr hab. med. Artur Czyżyk. - Warszawa 1997, 1997.
412.Wpływ drogi przeszczepienia nowotworu na lokalizację przerzutów i wrażliwość na leczenie : praca doktorska / Joanna Wietrzyk ; Zakład Immunologii Nowotworów Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk ; promotor prof. dr hab. med. Czesław Radzikowski. - Wrocław 2001, 2001.
413.Wpływ eradykacji Helicobacter pylori na dolegliwości u chorych z niestrawnością czynnościową : praca doktorska / Marek Ścieszka ; [Akademia Medyczna we Wrocławiu, Poradnia Gastroenterologiczna] ; promotor Prof. dr hab. Leszek Paradowski. - Wrocław 2000, 2000.
414.Wpływ etomidatu, ketaminy i propofolu na działanie przeciwdrgawkowe klasycznych leków przeciwpadaczkowych w dwóch modelach padaczki eksperymentalnej u gryzoni : praca doktorska / Cezary Sawulski ; Katedra i Zakład Patofizjologii Akademii Medycznej w Lublinie ; promotor dr hab. n. med. Kinga Katarzyna Borowicz. - Lublin 2003, 2003.
415.Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na objawy zespołu klimakterycznego i wybrane parametry stanu metabolicznego u kobiet : praca doktorska / Ewa Kornaga ; promotor prof. dr hab. n. med. Alina Warenik-Szymankiewicz. - Poznań 1998, 1998.
416.Wpływ hormonalnej terapii zastępczej u kobiet na wybrane metabolity kolagenu : praca na stopień doktora nauk medycznych / Jerzy Czarnacki ; Klinika Ginekologii Operacyjnej II Katedry Położnictwa i Chorób Kobiecych AM w Lublinie ; promotor dr hab. n. med. Tomasz Rechberger. - Lublin 1998, 1998.
417.Wpływ inhibitora enzymu konwertującego angiotensynę na przewlekłe odrzucanie nerki u szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Marcin Wiśniewski ; Zakład Chirurgii Transplantacyjnej, Instytut Centrum Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk ; promotor Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong. - Warszawa 2000, 2000.
418.Wpływ inhibitorów enzymu konwertującego na lipidy i lipoproteiny w doświadczalnej hipercholesterolemii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Marcin Stajszczyk ; I Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej ; promotor dr hab. n. med. Jan Gmiński. - Katowice 1997, 1997.
419.Wpływ inhibitorów enzymu konwertującego na składniki macierzy zewnątrzkomórkowej kłębuszków nerkowych : praca na stopień doktora nauk medycznych / Bartosz Foroncewicz ; Klinika Immunoterapii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Instytut Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek. - Warszawa 2002, 2002.
420.Wpływ inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz antagonistów wapnia na stężenie endoteliny w osoczu chorych na nadciśnienie tętnicze samoistne : rozprawa doktorska / Hanna Kara-Perz ; Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Zaburzeń Metabolicznych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor prof. dr hab. med. Danuta Pupek-Musialik. - Poznań 2000, 2000.
421.Wpływ interferonu alfa na uszkodzoną czterochlorkiem węgla wątrobę szczura : praca na stopień doktora nauk medycznych / Agnieszka Mądro ; Akademia Medyczna w Lublinie. Katedra i Klinika Gastroenterologii ; promotor Dr hab. n. med. Maria Słomka. - Lublin 1999, 1999.
422.Wpływ jednorazowej dawki trimetazydyny na elektrokardiograficzną próbę wysiłkową, u chorych z chorobą niedokrwienną serca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Janusz Kastelik ; Wojewódzki Szpital Zespolony - Oddział Kardiologii w Bielsku - Białej ; promotor prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mandecki. - Bielsko-Biała 1998, 1998.
423.Wpływ jednorocznego leczenia kaptoprylem chorych z zawałem serca na wydolność wysiłkową i niedokrwienie mięśnia sercowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Jan Filipiak ; Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor dr hab. n. med. Kajetan Poprawski. - Poznań 2003, 2003.
424.Wpływ kamptotecyny na aktywność limfocytów i fibroblastów : implikacje terapeutyczne w twardzinie układowej : praca doktorska / Joanna Czuwara-Ładykowska ; Klinika Dermatologiczna Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor dr hab. med. Lidia Rudnicka. - Warszawa 1998, 1998.
425.Wpływ kaptoprylu - inhibitora konwertazy angiotensyny na rozwój tkanki łącznej w sercu szczura po doświadczalnym zawale mięśnia sercowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny / Luiza Sowińska-Neuman ; [Katedra i Zakład Patofizjologii Akademii Medycznej w Łodzi ; promotor prof. dr hab. Ryszard Dąbrowski]. - Łódź 1999, 1999.
426.Wpływ kontroli metabolicznej cukrzycy na stężenie homocysteiny całkowitej we krwi chorych na cukrzycę typu 2 : praca na stopień doktora nauk medycznych / Leszek Czupryniak ; Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego i Przemiany Materii. Instytut Medycyny Wewnętrznej. Akademia Medyczna w Łodzi ; promotor prof. dr hab. med. Józef Drzewoski. - Łódź 2001, 2001.
427.Wpływ kortykosteroidów inhalacyjnych i systemowych na chemotaksję granulocytów obojętnochłonnych i limfocytów u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc : rozprawa doktorska / Piotr Wojnowski ; Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ; promotor prof. dr hab. Józef Małolepszy. - Wrocław 1998, 1998.
428.Wpływ krótkotrwałego leczenia atorwastatyną na profil lipidowy oraz stężenia rozpuszczalnych molekuł adhezyjnych u chorych z hipercholesterolemią, w zależności od obecności mutacji genu receptora LDL / Andrzej Bolewski ; Zakład Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu ; promotor prof. dr hab. Tomasz Siminiak. - Poznań : [s.n.], 2007.
429.Wpływ krótkotrwałego stosowania metotreksatu na cofanie się zmian w łuszczycy w świetle badań klinicznych, histochemicznych i mikroskopowo - elektronowych : praca na stopień doktora nauk medycznych. [Cz. 1] / Barbara Sarankiewicz-Konopka ; Klinika Dermatologiczna Akademii Medycznej w Gdańsku ; Pracownia Mikroskopii Elektronowej IBM Akademii Medycznej w Gdańsku ; promotor prof. dr med. Jerzy Kozakiewicz. - Gdańsk 1976, 1976.
430.Wpływ krótkotrwałego stosowania metotreksatu na cofanie się zmian w łuszczycy w świetle badań klinicznych, histochemicznych i mikroskopowo - elektronowych : praca na stopień doktora nauk medycznych. [Cz. 2], Zdjęcia klinicznych przypadków, mikrofotografii i zdjęcia mikroskopowo-elektronowe / Barbara Sarankiewicz-Konopka ; Klinika Dermatologiczna Akademii Medycznej w Gdańsku ; Pracownia Mikroskopii Elektronowej IBM Akademii Medycznej w Gdańsku ; promotor prof. dr med. Jerzy Kozakiewicz. - Gdańsk 1976, 1976.
431.Wpływ krótkotrwałego stosowania morfiny na zmniejszenie bólu u noworodka : rozprawa doktorska / Joanna Różycka ; Katedra i Klinika Neonatologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski. - Poznań 2005, 2005.
432.Wpływ krótkotrwałej terapii simwastatyną na osoczowe parametry równowagi oksydacyjno-redukcyjnej i wykładniki reakcji zapalnej oraz na wybrane funkcje granulocytów objętnochłonnych : praca na stopień doktora nauk medycznych / Ewa Deskur-Śmielecka ; Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Chorob Wewnętrznych Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor Prof. dr hab. n. med. Henryk Wysocki. - Poznań 2000, 2000.
433.Wpływ kwasu acetylosalicylowego i acetaminofenu na rozwój płodowy i embrionalny szczura szczepu Wistar : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Maciej Wyskiel ; Akademia Medyczna w Lublinie. Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka ; promotor prof. dr hab. med. Zygmunt Urbanowicz. - Lublin 1998, 1998.
434.Wpływ leczenia enalaprylem na przebieg zawału serca : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych] / Krzysztof Jankowski ; Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii I Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, Klinika Chorób Wewnętrznych Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej ; promotor prof. nadzw. dr hab. med. Danuta Liszewska-Pfejfer. - Warszawa 1997, 1997.
435.Wpływ leczenia erytropoetyną na wydajność hemodializy : praca na stopień doktora nauk medycznych / Ewa Wojtaszek ; Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor prof. dr hab. med. Ryszard Gellert. - Warszawa 2003, 2003.
436.Wpływ leczenia erytropoetyną na występowanie wskaźników zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C u hemodializowanych chorych na przewlekłą niewydolność nerek : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Jacek Mesjasz ; Oddział Nefrologiczny Szpitala Wojewódzkiego Nr 4 w Bytomiu, Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach ; promotor Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek. - Katowice 1999, 1999.
437.Wpływ leczenia etanerceptem na stężenie adiponektyny w surowicy kobiet chorujących na reumatoidalne zapalenie stawów / Maciej Lewicki ; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Wydział Lekarski w Katowicach. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii ; promotor prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz. - Katowice : [s.n.], 2011.
438.Wpływ leczenia fibrynolitycznego na zmienność rytmu zatokowego i obecność późnych potencjałów komorowych u chorych z zawałem serca : rozprawa na stopień naukowy doktora medycyny / Romuald Krynicki ; Oddział Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Łomży oraz Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii IMW Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie ; promotor płk prof. dr hab. med. Marian Cholewa. - Warszawa 1997, 1997.
439."Wpływ leczenia H2-blokerami choroby wrzodowej XII-cy na czynność osi przysadkowo-tarczycowej" : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Jacek Gawron ; Śląska Akademia Medyczna. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Zawodowych ; promotor dr hab. n. med. Ewa Żukowska-Szczechowska. - Zabrze 1995, 1995.
440.Wpływ leczenia hyperlipidemii pierwotnej na przebieg kliniczny dusznicy bolesnej stabilnej z uwzględnieniem wybranych parametrów równowagi antyoksydacyjnej organizmu : [praca doktorska] / Jacek Fabisiak ; Katedra i Klinika Gastroenterologii i Choró Wewnętrznych Akademii Medycznej w Bydgoszczy ; promotor dr hab. med. Maciej Świątkowski prof. nadzwyczajny AM. - Bydgoszcz 2000, 2000.
441.Wpływ leczenia immunosupresyjnego kladrybiną (2-CDA) na zachowanie się wzrokowych potencjałów wywołanych u chorych ze zwalniającą postacią stwardnienia rozsianego : rozprawa doktorska / Marek Leszek Kamiński ; Katedra i Klinika Neurologii AM w Lublinie ; promotor prof. dr hab. n. med. Zbigniew Stelmasiak. - Lublin 2000, 2000.
442.Wpływ leczenia interferonem alfa 2A i preparatem TFX (Thymus Factor X) na wybrane subpopulacje limfocytów krwi obwodowej u chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Elżbieta Jabłonowska ; Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Łodzi ; promotor Prof. dr hab. n. med. Jan Kuydowicz. - Łódź 2001, 2001.
443.Wpływ leczenia kladrybiną na wybrane endogenne mechanizmy antyoksydacyjne u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym / Katarzyna Łobejko ; Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ; promotor dr hab. n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk. - Lublin : [s.n.], 2011.
444.Wpływ leczenia lamiwudyną na przebieg przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B u biorców alloprzeszczepu nerkowego : praca na stopień doktora nauk medycznych / Dorota Lewandowska ; Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantologii [Akademii Medycznej w Warszawie] ; promotor dr hab. med. Magdalena Durlik. - Warszawa 2001, 2001.
445.Wpływ leczenia niedokrwistości przy pomocy erytropoetyny uzyskanej metodą rekombinacji genetycznej na czynność układu hormonalnego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Robert Dyjas ; Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Katedry Nefrologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach ; promotor prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek. - Katowice 1997, 1997.
446.Wpływ leczenia orlistatem na gospodarkę węglowodanową, lipidową, witaminową i hormonalną u osób otyłych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Beata Czerwieńska ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Wydział Lekarski w Katowicach. Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii ; promotor prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot. - Katowice 2003, 2003.
447.Wpływ leczenia przeciwwirusowego lamiwudyną na stężenia transformującego czynnika wzrostu-beta1, metaloproteinazy-1 i jej tkankowego inhibitora w osoczu chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B : rozprawa doktorska / Haza Al-Kadasi ; Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Akademii Medycznej w Białymstoku ; promotor prof. dr hab. Robert Flisiak. - Białystok 2004, 2004.
448.Wpływ leczenia trombolitycznego na występowanie zaburzeń przewodzenia przedsionko-komorowego w świeżym zawale serca : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii / Przemysław Stolarz ; z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii I Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie ; promotor prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski. - Warszawa 1997, 1997.
449.Wpływ ledakrinu na miąższ wątroby u ludzi : rozprawa doktorska / Krzysztof Dereń ; Oddział Chirurgii Gastrologicznej Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu ; promotor Doc. dr habil. Leopold Oleszkiewicz. - Wrocław 1978, 1978.
450.Wpływ leków blokujących receptor H2 na czynność nerek - próba wykorzystania do określenia rzeczywistego przesączania kłębuszkowego : praca na stopień doktora nauk medycznych / Waldemar Motyl ; Szpital Powiatowy, Oddział Wewnętrzny, Drawsko Pomorskie ; promotor dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski. - Szczecin 1999, 1999.
451.Wpływ leków immunosupresyjnych na regenerację wątroby - badania doświadczalne / Wojciech Polak ; Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej Akademii Medycznej we Wrocławiu ; promotor prof. dr hab. Piotr Szyber. - Wrocław 1998, 1998.
452.Wpływ leków immunotropowych na przeciwdrgawkowe działanie diazepamu, fenobarbitalu, karbamazepiny i kwasu walproinowego w maksymalnym szoku elektrycznym u myszy : praca doktorska / Agnieszka Korobowicz ; II Katedra Pediatrii Klinika Nefrologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Lublinie ; promotor prof. dr hab. Irena Szajner-Milart. - Lublin 1997, 1997.
453.Wpływ leków mukoprotekcyjnych na obraz kliniczny rotawirusowych biegunek u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych / Wojciech Pociecha ; Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku. Szpital Dziecięcy w Gdańsku-Oliwie ; promotor prof. dr hab. med. Anna Balcerska. - Gdańsk 1997, 1997.
454.Wpływ leków na odkształcalność monocytów u chorych na miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych : praca doktorska / Barbara Janczarek ; Klinika Hematologii Akademii Medycznej w Białymstoku ; promotor dr hab. med. Jan Giedrojć. - Białystok 1998, 1998.
455.Wpływ leków przeciwbólowych o różnych mechanizmach działania na antynocyceptywne działanie lidokainy u myszy : [praca doktorska] / Maciej Typek ; [Zakład Farmakologii i Toksykologii Akademii Medycznej w Lublinie ; promotor Prof. dr hab. n. med. Waldemar A. Turski]. - Lublin : [s.n.], 1999.
456.Wpływ leków przeciwdepresyjnych na aktywność cytotoksyczną komórek NK i makrofagów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Dariusz Belowski ; Katedra Farmakologii Zakład Farmakologii Klinicznej WydziaLu Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach ; promotor prof. dr hab. n. med. dr.h.c. Zbigniew S. Herman. - Katowice 1998, 1998.
457.Wpływ leków przeciwdepresyjnych na aktywność fosfolipazy A2 w błonach plazmatycznych kory mózgowej szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Krzysztof Kucia ; Katedra Farmakologii, Zakład Farmakologii Wydział Lekarski w Katowicach Śląska Akademia Medyczna ; promotor prof. dr hab. n. med. Henryk I. Trzeciak. - Katowice 1998, 1998.
458.Wpływ leków przeciwnadciśnieniowych na wydzielanie ghreliny u chorych otyłych z samoistnym nadciśnieniem tętniczym / Aleksander Skoczylas ; Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii. Wydział Lekarski w Katowicach. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach ; promotor prof. dr hab. med. Andrzej Więcek. - Katowice : [s.n.], 2005.
459.Wpływ leków przeciwpadaczkowych na działanie ośrodkowych struktur adenozynowych w różnych stadiach zatrucia etanolem u myszy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Jacek Marcin Robak ; Katedra i Zakład Farmakologii Akademii Medycznej w Lublinie, Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Akademii Medycznej w Lublinie ; promotor Prof. dr hab. Maria Grudzień. - Lublin 2000, 2000.
460.Wpływ lowastatyny na efektywność przeciwnowotworową wybranych leków : praca doktorska / Wojciech Feleszko ; Zakład Immunologii Instytutu Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor prof. dr hab. med. Marek Jakóbisiak. - Warszawa 1998, 1998.
461.Wpływ metforminy na zachowanie się ciśnienia tętniczego u mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym łagodnym i umiarkowanym : rozprawa doktorska / Halina Adamczak ; Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Naczyń Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor prof. dr hab. med. Jerzy Głuszek. - Poznań 2002, 2002.
462.Wpływ monoterapii i skojarzonej terapii hipolipemizującej na stężenie osoczowych czynników ryzyka u chorych z dyslipidemią mieszaną / Anna Bieniek-Marzec ; Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii. Wydział Lekarski w Katowicach. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ; promotor prof. dr hab. n. med. Boguslaw Okopień. - Katowice : [s.n.], 2012.
463.Wpływ N-acetylocysteiny na produkcję toksycznych pochodnych tlenu przez granulocyty obojętnochłonne oraz na stężenie hydroksypochodnych lipidów u chorych z zawałem serca leczonych streptokinazą : praca na stopień doktora medycyny / Anna Sajkowska ; Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor Dr hab. med. Andrzej Wykrętowicz. - Poznań 1999, 1999.
464.Wpływ nadczynności i niedoczynności tarczycy na działanie wybranych leków przeciwpadaczkowych w modelu padaczki eksperymentalnej u myszy : praca na stopień doktora nauk medycznych / Anna Karska ; Oddział Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie ; promotor Doc. dr hab. n. med. Janusz Bielak. - Lublin 1999, 1999.
465.Wpływ nebulizacji heparyny na obraz zapalenia alergicznego w astmie oskrzelowej : [rozprawa doktorska] / Jadwiga Miecielica ; Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 we Wrocławiu, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu ; promotor prof. dr hab. Maryla Krasnowska. - Wrocław 2001, 2001.
466.Wpływ niektórych leków, stosowanych w chorobie niedokrwiennej serca na wiązanie techneyu 99m Tc przez erytrocyty : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej / Ewa Poniatowicz-Frasunek ; Zakład Medycyny Nuklearnej Akademii Medycznej w Lublinie ; promotor prof. dr hab. n. med. Anna Tarkowska. - Lublin 1996, 1996.
467.Wpływ niesteroidowych leków przeciwzapalnych i zakażenia Helicobacter pylori na stan błony śluzowej żołądka u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów : praca doktorska / Katarzyna Ziętek, Renata Marcinkowska-Pięta ; Klinika Gastroenterologii i Żywienia Człowieka Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Reumatologii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor prof. AM dr hab. Krzysztof Linke, prof. dr hab. Stefan H. Mackiewicz. - Poznań 1999, 1999.
468.Wpływ nifedypiny na wybrane parametry biochemiczne u mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym : [praca doktorska] / Hanna Lewandowska-Stanek ; Katedra i Zakład Farmakologii Akademii Medycznej w Lublinie ; promotor prof. dr hab. Ewa Jagiełło-Wójtowicz. - Lublin 1995, 1995.
469.Wpływ norgestimatu i dezogestrelu na gospodarkę lipidową oraz wybrane enzymy wątrobowe w surowicy krwi kobiet stosujących hormonalną doustną antykoncepcję : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Robert Wojdan ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach Wydział Lekarski w Zabrzu ; promotor Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Kamiński. - Zabrze 2000, 2000.
470.Wpływ nowej generacji progestagenów zawartych w hormonalnych środkach antykoncepcyjnych na wybrane parametry układu krzepnięcia krwi u kobiet : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Tomasz Wróbel ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach Wydział Lekarski w Zabrzu, Szpital Miejski nr 1 w Sosnowcu ; promotor Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Kamiński. - Zabrze 2000, 2000.
471.Wpływ nowych antagonistów receptorów NMDA, CGP 40116 i CGP43487, na przeciwdrgawkowe działanie leków przeciwpadaczkowych w teście maksymalnego elektrowstrząsu u myszy : praca doktorska / Qasem M.A. Hussein ; Katedra i Zakład Farmakologii Akademii Medycznej w Lublinie ; promotor prof. dr hab. n. med. Jerzy Czuczwar. - Lublin 1997, 1997.
472.Wpływ olejku z drzewa herbacianego w postaci aerozolu na drobnoustroje górnych dróg oddechowych u dzieci : [praca doktorska] / Stanisław Han ; Klinika Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor prof. dr hab. med. Jerzy Alkiewicz. - Poznań 2001, 2001.
473.Wpływ paracetamolu, propyfenazonu i kofeiny na rozwój embrionalny i płodowy szczura szczepu Wistar : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Franciszek Burdan ; Akademia Medyczna w Lublinie. Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka ; promotor prof. zw. dr hab. n. med. Zygmunt Urbanowicz. - Lublin 1998, 1998.
474.Wpływ pochodnych kwasu polisulfonowego na parametry hemostazy in vitro oraz zakrzepicę naczyń in vivo : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Barbara Boczkowska-Radziwon ; Zakład Onkologii Akademii Medycznej w Białymstoku ; promotor dr hab. med. Marek Z. Wojtukiewicz. - Białystok 1997, 1997.
475.Wpływ podawania karwedilolu i nadololu na zmiany stężenia potasu w surowicy wywołane wysiłkiem fizycznym u chorych przewlekle hemodializowanych : rozprawa doktorska / Gabriela Szewczyk-Seifert ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Wydział Lekarski. [Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii.] ; promotor dr hab. n. med. Michał Nowicki. - Katowice 2000, 2000.
476.Wpływ podawania ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny na zachorowalność noworodków o dojrzałości < 32 tygodnie ciąży : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Iwona Rudzińska ; Klinika Neonatologii Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor prof. dr n. med. Maria K. Kornacka. - Warszawa 2003, 2003.
477.Wpływ podaży selenu (Se) i erytropoetyny na stężenie Se i aktywność peroksydazy glutationowej we krwi chorych leczonych przewlekle hemodializami : praca doktorska / Andrzej Adamowicz ; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ; promotor Prof. dr hab. med. Bronisław A. Zachara. - Bydgoszcz 2000, 2000.
478.Wpływ polichemioterapii na stężenie produktów peroksydacji lipidów w surowicy i w moczu pacjentów z rozpoznaniem raka drobnokomórkowego płuca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Małgorzata Janczak ; Zakład Fizjologii Instytutu Fizjologii i Biochemii Akademii Medycznej w Łodzi ; promotor Prof. dr hab. med. Dariusz Nowak. - Łódź 2000, 2000.
479.Wpływ polimorfizmu płytkowej glikoproteiny IIIa na przeciwzakrzepowe działanie aspiryny i klopidogrelu u chorych na miażdżycę tętnic : rozprawa doktorska / Anna Dyszkiewicz-Korpanty ; Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski. II Katedra Chorób Wewnętrznych ; promotor prof. dr hab. med. Jacek Musiał. - Kraków 2005, 2005.
480.Wpływ pory zażywania wybranych leków hipotensyjnych o przedłużonym działaniu na całodobową skuteczność hipotensyjną i odpowiedź presyjną na kontrolowany wysiłek fizyczny u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Mirosław Mastej ; Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor dr hab. med. Andrzej Tykarski. - Poznań 2002, 2002.
481.Wpływ przewlekłego leczenia kaptoprylem na obraz kliniczny oraz zapobieganie dysfunkcji i dilatacji lewej komory u chorych z zawałem serca : praca na stopień doktora nauk medycznych / Katarzyna Szymanowska ; II Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki. - [Poznań 1998], 1998.
482.Wpływ przewlekłego leczenia kortykosterydami na układ fagocytarny : praca doktorska / Ryszarda Felczak Chazan ; Klinika Pneumonologii Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor doc. dr med. Wacław Droszcz. - Warszawa 1980, 1980.
483.Wpływ przewlekłego leczenia montelukastem na mediatory zapalenia alergicznego oraz jakość życia chorych na astmę oskrzelową : praca na stopień doktora nauk medycznych / Joanna Mazurek ; Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor prof. dr hab. med. Ryszarda Chazan. - Warszawa 2002, 2002.
484.Wpływ przewlekłego podawania fluorku sodu na obraz ultrastrukturalny i histoenzymatyczny ślinianki podżuchwowej szczura / Maria Balunowska ; Zakład Stomatologii Zachowawczej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Białymstoku ; promotor dr hab. med. Anna Andrzejewska. - Białystok : [s.n.], 1999.
485.Wpływ salbutamolu na nadreaktywność oskrzeli oraz czynność receptorów Beta 2 na limfocytach krwi obwodowej u chorych na astmę oskrzelową / Dorota Brzostek ; z Kliniki Pneumonologii Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor prof. dr hab. med. Wacław Droszcz. - Warszawa : [s.n.], 1997.
486."Wpływ terapii ASA i tiklopidyną na stan aktywacji płytek krwi u chorych z miażdżycą zarostową kończyn dolnych" / Wojciech Leo ; Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Wojskowo-Lekarski ; promotor prof. dr hab. n. med. Zbigniew Baj. - Łódź : [s.n.], 2007.
487.Wpływ terapii rekombinowanym interferonem alfa-2b na zachowanie się stężeń immunoglobulin i białek ostrej fazy w surowicy krwi u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Viola Bacia ; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski. VII Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Szpital Górniczy w Sosnowcu ; promotor prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gonciarz. - Sosnowiec 1998, 1998.
488.Wpływ trilafonu stosowanego u samic szczura białego na zmiany morfologiczne i histochemiczne w wątrobie potomstwa w różnych okresach rozwoju : praca na stopień doktora nauk medycznych / Jolanta Kukuła-Bukraba ; Akademia Medyczna w Białymstoku. Zakład Histologii i Embriologii ; promotor prof. dr hab. Leopold Rejniak. - Białystok 1996, 1996.
489.Wpływ wanadu na wykładniki stresu oksydacyjnego u szczurów z hiperglikemią wywołaną streptozotocyną : rozprawa doktorska / Anna Bryl ; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Katedra i Zakład Fizjologii ; promotor dr hab. Jacek Koźlik. - Poznań 1999, 1999.
490.Wpływ wczesnego leczenia surfaktantem naturalnym Alveofact na stan kliniczny i wybrane parametry biofizyczne oraz biochemiczne noworodków z zespołem zaburzeń oddychania : praca przygotowana jako rozprawa doktorska / Liliana Żak ; z Kliniki Neonatologii Instytutu Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor prof. dr hab. J. Szczapa. - Poznań 1997, 1997.
491."Wpływ wczesnego, wziewnego stosowania budezonidu na przebieg leczenia noworodków z ciężką niewydolnością oddechową" : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Ewa Terpińska ; Akademia Medyczna we Wrocławiu. Klinika Neonatologii ; promotor prof. zw. dr hab. n. med. Elżbieta Gajewska. - Wrocław 2002, 2002.
492.Wpływ wybranych chemioterapeutyków na przeżywalność oraz proces apoptozy w komórkach czerniaków B16 i C1 S91 in vitro : praca na stopień doktora nauk medycznych / Dorota Olszewska ; Katedra i Zakład Biologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy ; promotor Prof. dr hab. Gerard Drewa. - Bydgoszcz 1999, 1999.
493.Wpływ wybranych cytostatyków na sekrecję progesteronu w hodowli ludzkich komórek ziarnistych lutealnych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Izabela Tomaszewska ; Zakład Endokrynologii Ginekologicznej Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Białymstoku ; promotor dr hab. med. Sławomir Wołczyński. - Białystok 1998, 1998.
494.Wpływ wybranych leków przeciwnadciśnieniowych na leptynemię, insulinemię i kortyzolemię u chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze : rozprawa doktorska / Joanna Ficek ; Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii. Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach ; promotor Prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot. - Katowice 2001, 2001.
495.Wpływ wywołanej podawaniem preparatu Jectofer nadmiernej kumulacji żelaza w wątrobie na stężenie acetoocanu i alfa-hydroksymaślanu w krwi różnych obszarów naczyniowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Izabela Maciejewska-Paszek ; Katedra i Zakład Żywności i Żywienia Śląskiej Akademii Medycznej ; promotor dr hab. n. med. prof. Maria Wardas. - Sosnowiec 1998, 1998.
496.Wpływ zapobiegającego zrostom śródotrzewnowym łącznego podawania deksametazolu, prometazyny i dekstranu 70 na wybrane parametry odporności humoralnej u kobiet operowanych z powodu niepłodności mechanicznej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Andrzej Puchalski ; Klinika Ginekologii Instytutu Położnictwa i Ginekologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ; promotor prof. zw. dr hab. med. Stanisław Różewicki. - Szczecin 1997, 1997.
497.Wpływ zastępczego leczenia estrogenowo-progestagenowego na stężenie białka adhezyjnego sVCAM-1 oraz stosowanie terapeutyczne kortykosteroidów u chorych na astmę oskrzelową w okresie menopauzy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Krzysztof Francikowski ; Katedra Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiej Akademii Medycznej ; promotor Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz. - Katowice 1999, 1999.
498.Wrażliwość na antybiotyki bakterii izolowanych z pochwy i szyjki macicy u kobiet : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Marek Rajca ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach Wydział Lekarski w Zabrzu, Katedra i Klinika Patologii Ciąży i Rozrodczości Śląskiej Akademii Medycznej, Szpital Rejonowy w Kluczborku ; promotor Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Kamiński. - Zabrze 2001, 2001.
499.Wskaźniki biodostępności izoniazydu (INH) u chorych leczonych na gruźlicę i ich znaczenie w monitorowaniu terapii : praca na stopień doktora nauk medycznych / Ewa Augustynowicz-Kopeć ; Zakład Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc ; promotor doc. dr hab. Zofia Zwolska. - Warszawa 1998, 1998.
500.Wspomagający hipolipemiczny wpływ suplementu diety zawierającego fosfolipidy soi u pacjentów z hipercholesterolemią leczonych atorwastatyną / Konrad Kowalski ; Śląski Uniwersytet Medyczny. Wydział Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej. Katedra i Zakład Technologii Środków Leczniczych ; promotor dr hab. n. farm. Marian Sosada. - Sosnowiec : [s.n.], 2012.
501.Wybrane aspekty kliniczne i epidemiologiczne oraz leczenie interferonem alfa przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych / Grażyna Łuczak ; Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Gdańsku ; promotor prof. dr hab. med. Maria Korzon. - Gdańsk 1999, 1999.
502.Wybrane czynniki prognozujące skuteczność leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C u pacjentów zakażonych HIV-1 / Iwona Cielniak ; Warszawski Uniwersytet Medyczny. Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych ; promotor dr hab. n. med. Andrzej Horban. - Warszawa : [s.n.], 2013.
503.Wybrane wskaźniki krzepnięcia i fibrynolizy u chorych na astmę oskrzelową, przed i po leczeniu kortykosteroidami : praca na stopień doktora nauk medycznych / Ewa Banach-Wawrzeńczyk ; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ; promotor dr hab. med. Andrzej Dziedziczko. - Bydgoszcz [1997], 1997.
504.Wybrane wskaźniki molekularne w prognozowaniu odpowiedzi na chemioterapię u chorych na raka piersi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Aleksandra Łacko ; Katedra Onkologii i Kliniki Ginekologii Onkologicznej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ; promotor prof. dr hab. Jan Kornafel. - Wrocław 2001, 2001.
505.Wydatki gospodarstw domowych na leki a transformacja gospodarcza w latach 1989-2000 : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych / Piotr Świstak ; Śląska Akademia Medyczna. Wydział Farmaceutyczny, Oddział Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu. Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych ; promotor prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska. - Sosnowiec 2003, 2003.
506.Wydzielanie żołądkowe z uwzględnieniem niektórych parametrów śluzowych u chorych z wrzodem trawiennym dwunastnicy i żołądka leczonych przeciwwrzodowo i przeciwbakteryjnie : praca na stopień doktora nauk medycznych / Anna Zaremba-Woroniecka ; Klinika Gastroenterologii Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor dr hab. med. Wiktor Łaszewicz. - Białystok 1998, 1998.
507.Wykorzystanie testów neuropsychologicznych w analizie epidemiologicznej stosowania "Sepolu" : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Julieta Kozłowska-Staniczek ; Katedra i Zakład Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Oddział Neurologiczny Szpitala Miejskiego w Jaworznie ; promotor dr hab. Artur Stojko profesor nadzwyczajny. - Katowice 2000, 2000.
508.Wyniki kompleksowego leczenia dzieci chorych na mukowiscydozę z użyciem rekombinowanej DNazy : praca na stopień doktora nauk medycznych / Dorota Sands ; Instytut Matki i Dziecka. Klinika Pediatrii ; promotor prof. dr hab. Andrzej Milanowski. - Warszawa 1999, 1999.
509.Wyniki leczenia dzieci i młodzieży z chorobą Gravesa-Basedowa przy zastosowaniu niskiej i wysokiej początkowej dawki Metizolu : praca doktorska / Anna Kalicka-Kasperczyk ; Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Collegium Medicum UJ ; promotor prof. dr hab. med. Hanna Dziatkowiak. - Kraków 1999, 1999.
510.Wyniki leczenia interferonami rekombinowanymi i naturalnymi przewlekłych zapaleń wątroby typu B u dzieci : rozprawa doktorska / Jolanta Porębska ; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Klinika Ogólnopediatryczna I Katedry Pediatrii w Zabrzu ; promotor prof. dr hab. n. med. Krystyna Karczewska. - Zabrze 1998, 1998.
511.Występowanie w Polsce i znaczenie kliniczne mutacji w genomie wirusa HIV warunkujących oporność na leki antyretrowirusowe : rozprawa doktorska / Joanna Tomczak-Hałaburda ; Akademia Medyczna w Gdańsku ; promotor prof. dr hab. med. Andrzej Gładysz. - Gdańsk 2002, 2002.
512.Zaburzenia funkcji płytek krwi oraz zmiany struktury błony płytkowej u choruch ze świeżym zawałem serca leczonych streptokinazą / Maria Kicińska ; Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Klinika Chorób Zawodowych i Tropikalnych ; promotor doc. dr hab. med. Jacek Górski. - Gdynia : [s.n.], 1994.
513.Zaburzenia gospodarki lipidowej i lipoproteinowej u pacjentów przewlekle hemodializowanych. (Ocena wpływu leczenia fenofibratem mikronizowanym w grupie pacjentów z najbardziej nasilonymi zaburzeniami lipidowymi) / Dorota Niespodziewańska-Mierzyńska ; Akademia Medyczna w Lublinie ; promotor Prof. dr hab. Lucyna Janicka. - Lublin : [s.n.], 2001.
514.Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforowej oraz zmiany gęstości kości u dzieci leczonych lekami przeciwpadaczkowymi Wojciech Ostoja-Chrząstowski ; Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Akademii Medycznej w Warszawie ; promotor Prof. dr hab. med. Krystyna Sidor. - Warszawa : [s.n.], 1999.
515.Zachowanie się aktywności arginazy w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym u chorych na schizofrenię leczonych neuroleptykami oraz w badaniach eksperymentalnych na zwierzętach : rozprawa doktorska / Jerzy Leszek ; Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej we Wrocławiu ; promotor doc. dr med. habil. August Wasik. - Wrocław 1979, 1979.
516.Zachowanie się stężenia erytropoetyny w czasie leczenia niedokrwistości : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Barbara Betiuk ; Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii z Ośrodkiem Transplantacji Szpiku Instytutu Medycyny Wewnętrznej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej ; promotor Płk prof. dr hab. n. med. Kazimierz Sułek. - Warszawa 1998, 1998.
517.Zakażenie Helicobacter pylori u chorych przewlekle leczonych lekami bakteriobójczymi i bakteriostatycznymi : praca doktorska / Abdulhabib Annabhani ; Akademia Medyczna we Wrocławiu. Katedra i Klinika Gastroenterologii ; promotor dr hab. Leszek Paradowski profesor nadzwyczajny. - Wrocław 2002, 2002.
518.Zależności kliniczno-biochemiczne u dzieci ze stanami zapalnymi błony śluzowej żołądka i dwunastnicy oraz chorobą wrzodową leczonych ranitydyną : (praca doktorska) / Maciej Borucki ; Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu ; promotor prof. dr hab. med. Marian Krawczyński. - Poznań 1999, 1999.
519.Zależność pomiędzy insercyjno/delecyjnym polimorfizmem genu ACE a odpowiedzią hipotensyjną na leczenie inhibitorem ACE pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym : rozprawa doktorska / Karolina Jankowska ; Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor prof. dr hab. Jerzy Głuszek. - Poznań 2006, 2006.
520.Zapobieganie nawrotom mózgowym w ostrej białaczce limfoblastycznej za pomocą systemowych dawek metotreksatu, z pominięciem napromieniania mózgowia : rozprawa doktorska / Katarzyna Derwich ; Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ; promotor prof. AM dr hab. med. Paweł Kołecki. - Poznań 2000, 2000.
521.Zapobieganie nudnościom i wymiotom występującym po operacjach laparoskopowych u kobiet / Jan Świątkowski ; II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Lublinie ; promotor Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Przesmycki. - Lublin 2001, 2001.
522.Zapobieganie przerzutom raka jelita grubego do wątroby z wykorzystaniem wlewów infuzyjnych D-Galaktozy : rozprawa doktorska / Piotr Warczyński ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej. - Warszawa 1999, 1999.
523.Zarys metod farmakologicznego leczenia zaburzeń psychicznych / Paweł Gałuszko. - Warszawa : Ośrodek Informacji Naukowej "Polfa", 1996.
524.Zastosowanie adrenaliny, noradrenaliny i ornityno - 8 - wazopresyny we wstrząsie : praca doktorska / Marek Dzisiów ; Międzykliniczny Zakład Anestezjologii i Reanimacji A.M. we Wrocławiu ; promotor Prof. dr habil. Antoni Aroński. - Wrocław 1979, 1979.
525.Zastosowanie aktywnej farmakoterapii w profilaktyce posocznic u wcześniaków leczonych z powodu niewydolności oddechowej : praca na stopień doktora nauk medycznych / Joanna Tume ; [Uniwersytet Medyczny w Łodzi] ; promotor prof. dr hab. n.med. Jerzy Bodalski. - Łódź 2004, 2004.
526.Zastosowanie aminofiliny pod kontrolą monitorowania jej stężenia we krwi noworodków przedwcześnie urodzonych, w czasie odzwyczajania ich od mechanicznej wentylacji : praca na stopień doktora nauk medycznych / Beata Łoniewska ; Klinika Położnictwa i Perinatologii Instytutu Położnictwa i Ginekologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ; promotor dr hab. med. Ryszard Czajka. - Szczecin 1999, 1999.
527.Zastosowanie dexrazoxanu w profilaktyce polekowych kardiomiopatii u dzieci z chorobą nowotworową : rozprawa doktorska / Agnieszka Zaucha-Prażmo ; Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie ; promotor Prof. dr hab. med. Jerzy R. Kowalczyk. - Lublin : [s.n.], 1999.
528.Zastosowanie gąbki garamycynowej w profilaktyce i leczeniu zakażeń w ortopedii i traumatologii narządów ruchu / Gerard Wiktor Pogorzelski ; I Klinika Chirurgii Ogólnej Akademia Medyczna w Białymstoku, Oddział Ortopedyczno-Urazowy SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, Poddodział Zmian Zapalnych Narządu Ruchu ; promotor Dr hab. n. med. Jerzy R. Ładny. - Białystok : [s.n.], 2000.
529.Zastosowanie lasera niskoenergetycznego podczerwieni i wybranych leków w doświadczalnej neuropatii u szczura : rozprawa doktorska / Piotr Warakomski ; Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach ; promotor prof. dr hab. n. med. Bolesław Gwóźdź. - Zabrze 1997, 1997.
530.Zastosowanie lecznicze aspiryny i ciprofloksacyny w doświadczalnie wywołanym zespole antyfosfolipidowym u ciężarnych królic : rozprawa na stopień doktora medycyny / Joanna Krystowska ; Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej. Katedra Położnictwa i Ginekologii Pomorskiej Akademii Medycznej ; promotor prof. zw. dr hab. med. Elżbieta Ronin-Walknowska. - Szczecin 2003, 2003.
531.Zastosowanie ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny w leczeniu niedokrwistości u chorych wcześniaków : rozprawa doktorska / Hanna Streich ; Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu ; promotor prof. zw. dr hab. Anna Balcar-Boroń. - [Toruń] 1996, 1996.
532.Zastosowanie multimodalnych potencjałów wywołanych do monitorowania przebiegu i leczenia Kladrybiną postępującej postaci stwardnienia rozsianego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Maciej Maciejowski ; I Katedra i Klinika Neurologii Wydział Lekarski w Katowicach Śląska Akademia Medyczna ; promotor Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wajgt. - Katowice 2000, 2000.
533.Zastosowanie salbutamolu metodą wziewną w porównaniu z metodą dożylną w leczeniu stanu astmatycznego : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii / Witold Pokojski ; Akademia Medyczna w Warszawie, Klinika Pneumonologii ; promotor doc. dr hab. med. Michał Pirożyński. - Warszawa 1996, 1996.
534.Zmiany stężenia interleukiny 1 Beta i interleukiny 6 we krwi chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w przebiegu skojarzonego leczenia metotreksatem i prednizonem : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych / Bożena Dąbkowska ; Oddział Reumatologii Klinika Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Łodzi ; promotor prof. dr hab. med. Dariusz Nowak. - Łódź 1998, 1998.
535.Znaczenie monitorowania wolnej frakcji leków przeciwdepresyjnych : praca doktorska / Elżbieta Wyska ; Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej CM UJ ; promotor dr hab. Joanna Szymura-Oleksiak. - Kraków 1998, 1998.
536.Znaczenie terapii hypolipemicznej jako czynnika prognostycznego u chorych z udokumentowaną chorobą wieńcową leczonych zachowawczo i operacyjnie : praca na stopień doktora nauk medycznych. [Cz.1] / Magdalena Wierzbicka ; Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej w Łodzi ; promotor prof. dr hab. med. Halina Bolińska-Sołtysiak. - Łódź : [s.n.], 1999.
537.Znaczenie terapii hypolipemicznej jako czynnika prognostycznego u chorych z udokumentowaną chorobą wieńcową leczonych zachowawczo i operacyjnie : praca na stopień doktora nauk medycznych. [Cz.2], Suplement statystyczny / Magdalena Wierzbicka ; Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej w Łodzi ; promotor prof. dr hab. med. Halina Bolińska-Sołtysiak. - Łódź : [s.n.], 1999.
538.Zróżnicowanie genetyczne szczepów Mycobacterium tuberculosis ze szczególnym uwzględnieniem ich oporności na izoniazyd i ryfampicynę : praca doktorska / Marcin Rylski ; Akademia Medyczna w Lublinie Wydział Lekarski ; Katedra Genetyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ; promotor prof. dr hab. Roman Zieliński. - Lublin 1999, 1999.
539.Zwiększenie efektu przeciwnowotworowego Interleukiny-12 u myszy przez jej zastosowanie w połączeniu z chemioterapią i innymi cytokinami : praca na stopień doktora nauk medycznych / Radosław Zagożdżon ; Zakład Immunologii Instytut Biostruktury Akademia Medyczna w Warszawie ; promotor prof. dr hab. n. med. Marek Jakóbisiak. - Warszawa 1998, 1998.